Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co Bůh očekává od tebe?

31. 12. 2014

a.jpgŽijeme ve světě plném nejrůznějších očekávání. Patří to k životu. Máme nějaká očekávání od svých rodinných příslušníků. Máme nějaká očekávání od svého zaměstnavatele. Máme očekávání také sami od sebe. Někdy se ta očekávání naplní, někdy ne. Určitě jste také měli nějaká očekávání od letošních Vánoc. Možná byla velmi konkrétní. Možná jste pouze obecně chtěli prožít Vánoce v klidu a pokoji, možná jste chtěli přijmout nové povzbuzení a posílení od našeho Boha. A možná se vaše očekávání naplnila, možná ne. U každého z nás to bude asi trochu jinak. Dnes budeme mluvit o tom, že i Pán Bůh má od nás nějaká očekávání. A to oprávněně. Vždyť nám dal život. Jak by dnes On vyhodnotil náš život? A hlavně, jak ho vyhodnotí v den, kdy budeme odcházet z tohoto světa? Podívejme se na jeden z mnoha textů, kdy Ježíš vybízí své následovníky, aby byli připraveni.

 

                Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. Když si však špatný služebník řekne: 'Můj pán nejde', a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.

(Matouš 24:44-51)

 

                Milí bratři a sestry, přátelé! Na konci roku se často čtou právě podobné texty, které nám připomínají, že tady nebudeme věčně. Tak jako tento rok utekl, uteče i náš život a přijde konec. A i ten dnešní text a to dnešní kázání nás má povzbudit k tomu, abychom byli připraveni, že jednou z tohoto světa odejdeme. Být připraven znamená mimo jiné i to, že si uvědomujeme, že jednou samotný Bůh bude posuzovat, jak jsme naplnili Jeho očekávání.

 

1. Bůh má od každého očekávání

                A to je to první, co bych chtěl dnes zdůraznit. Bůh má od každého člověka nějaké očekávání. Co asi očekává Bůh od tebe? Co očekává od tvého života? Zkuste se nad tím zamyslet. … Podívejme se ale před tím konkrétněji na ten dnešní text. Ježíš tady používá příklad a připodobňuje svou situaci k situaci panovníka, který odcestuje a který předal svému služebníkovi konkrétní úkoly. Když tento příběh popisuje evangelista Lukáš, tak dokonce přidává detail, že ten panovník odcestoval na svatbu. Svatby v židovské kultuře té doby trvaly mnoho dnů a tak se ani často nevědělo, kdy svatba skočí a tedy se ani nevědělo, kdy se panovník vrátí.

                Ty úkoly, které panovník svěřil svému služebníku, byly úkoly spojené s provozem jeho panství a opět, jak připomíná Lukáš s připravenosti na návrat panovníka. Jinými slovy, služebnictvo má být připraveno v jakoukoli dobu, protože panovník se opravdu může vrátit kdykoli. A služebnictvo má být k ruce, aby panovníkovi posloužilo.

                Takže úkoly jsou jasné. Nejsou to nějaké nemožné či zákeřné úkoly, na které by služebník nestačil. Nejsou to úkoly, které známe z některých pohádek, kde má hrdina najít prsten někde na dně oceánu nebo sesbírat korálky které se rozsypaly po celé louce. Jsou to běžné úkoly a služebník má veškeré zdroje, které potřebuje, aby ty úkoly splnil. Panovník tedy očekává, že vše proběhne dobře a že služebník naplní jeho očekávání.

                Ježíš tímto příběhem ilustruje fakt, že i On svým způsobem odcestoval. Byl tady na této zemi a po svém vzkříšení vstoupil na nebesa. Ano, je stále přítomný především skrze Ducha svatého a také skrze společenství u stolu Páně. Nicméně vstoupil na nebesa a řekl, že se stejným způsobem vrátí. Dal lidem nějaké úkoly, dal jim také vše, co potřebují, aby ty úkoly splnili, a očekává, že se tak stane.

V Bibli najdeme také jiný podobný příklad. Je to příklad o vinaři, který udělá vše proto, aby měl dobrou sklizeň. Vysadí vinic, chrání ji před škůdci, šlechtí révu a udělá mnohem více a samozřejmě potom očekává bohatou úrodu. I tento příklad máme v Bibli, aby bylo vidět, že Bůh od nás něco očekává.

                Jaké je tedy Boží očekávání? Samozřejmě bychom tady mohli představit spoustu různých pokynů, které od Pána Boha máme a říci, že Bůh očekává, že budeme usilovat, abychom co nejvíce naplňovali jeho zákon. Mohli bychom si třeba připomenout desatero a nejrůznější pokyny, ve kterých nám Pán Bůh říká, co máme a nemáme dělat. Ale myslím, že musíme jít i dále. Křesťanský život není zdaleka pouze snaha vlézt se do nějakých mantinelů. Křesťan se ptá Boha, kde si jej chce použít. Možná si vás chce použít k velkým věcem ve světě nebo k drobné službě lásky hendikepovanému člověku ve vaší rodině. Možná si vás chce použít, abyste stáli za kazatelnou nebo k tomu, abyste věrným svědectvím ukazovali spolupracovníkům na Krista. Každopádně, Bůh má i od vás očekávání a ta očekávání nejsou malá. Co očekává od vás? A co by viděl dnes?

Milí přátelé, snažme se naplňovat Boží očekávání. On nám k tomu dal vše, co potřebujeme. Vše je od Něj. Dal nám Bibli, abychom mohli chápat, co od nás očekává. Dal nám svého Ducha, aby nás vedl a povzbuzoval. Dal nám dary svého Ducha a tak nás uschopnil k tomu, abychom ty Jeho očekávání mohli naplnit. Dává nám svobodu. Dává nám tento sbor a tuto církev. Dává nám mnohem více. A oprávněně očekává, že my jako jednotlivci i my jako sbor pro Něj uděláme to, co On žádá.

Dovolte ještě jednu praktickou aplikaci. Když přijdete domů nebo když večer budete sedět u stolu, položte si vzájemně tu otázku, co od vás očekával Pán Bůh a jak se vám dařilo Jeho očekávání naplnit. Také se zamyslete, co od vás Bůh očekává v tom novém roce, do kterého vstupujeme. A třeba si napište pár myšlenek na papír. Je to lepší, než si dávat novoroční předsevzetí. Možná vás napadnou některé velmi konkrétní věci, možná budou obecné. Ale zamysleme se nad tím, co od nás Bůh očekává. A vstupte do nového roku s modlitbou, aby vám dal sílu naplňovat Jeho očekávání.

 

2. Jednou přijde nenadálý konec

                Tak jako končí tento rok, tak skončí i náš život. Buď Ježíš přijde podruhé na tento svět, nebo my zemřeme a odejdeme. A v našem příběhu ukazuje Ježíš dva příklady služebníků. Ten první věrně čeká a naplňuje očekávání. Toho druhého po čase přestane čekání bavit a začne si žít po svém. A vidíme, že žije dost bídně. Přestane se ovládat a dá průchod své hříšné přirozenosti, která se u něj projeví tím, že se chová násilnicky a že se spolčuje s opilci. Ale to je jen obraz destrukce, která přichází, když známe Boha a rozhodneme se Jej ignorovat. Takový životní přístup nás ničí a zničí.

                Ježíš tady říká, že jsou jen dvě možnosti. Buď jsme připraveni a tedy naplňujeme Kristovo očekávání nebo připraveni nejsme. To neznamená, že každý, kdo není násilník a opilec je připravený. Připravený je ten, kdo naplňuje Kristovo očekávání.   

                Samozřejmě my lidé jsme takoví, že si svůj život omlouváme. Ježíš v jiném podobenství popisuje různé výmluvy. Lidé se vymlouvali, že se zrovna oženili a že si musí dát pauze, vymlouvali si, že se jim zrovna daří v zemědělském podnikání, takže teď zrovna nemají čas. A našli bychom další výmluvy. Stejné je to v dnešní době. I my se snažíme vymlouvat a už jsem těch výmluv slyšel hodně. Často je až humorné, na co všechno se lidé dokážou vymluvit. Člověk totiž ve své slepotě často nevidí, jak naivně se vymlouvá a ignoruje Boží plán pro svůj život. Ale jednou se všichni postavíme před Pána Boha a žádná výmluva nepomůže. Můžete se omlouvat sami před sebou, můžete se omlouvat před druhými. Ale před Bohem nemáme co říct, protože On ví a v poslední den to bude naprosto zjevné.

                Dnešek nám připomíná, že čas letí. My jsme zase o rok blíže našemu konci, tedy dnu, kdy Bůh posoudí, co vidí v našem životě, zda jsme naplnili Jeho očekávání. Ten den může přijít dnes nebo zítra nebo třeba za mnoho let. Ježíš opakovaně říká, že přijde v den, kdy to nebudeme očekávat.

                Milí přátelé, jste připraveni na to, že se před Boha jednou postavíme? Dovolte ještě jeden poslední biblický příklad. V knize Zjevení Ježíš laodikejským křesťanům říká, že mají být studení nebo horcí. A ta myšlenka je, že mají být jako studená osvěžující voda nebo naopak jako horká a užitečná voda. Ale Ježíš je vidí jako tu vlažnou vodu. Vlažná voda ani neosvěží ani v ní dobře neumyjete masné nádobí. A Ježíš říká, že víra těch laodicejských je jako ta vlažná voda. A dále říká, že ji nesnese v ústech a vyvrhne ven. Jinými slovy, je Mu z ní na zvracení, nesnese je v ústech a vyplivne. To jsou slova soudu. V našem příběhu Ježíš také používá tvrdá slova. O údělu toho nepřipraveného služebníka čteme: „vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.“ (v.51) To je samozřejmě peklo. A to je nedobrá alternativa.

                Ptám se znovu, žijeme tak, jak to od nás očekává Ježíš Kristus? Život takového člověka se projevuje tím, že otevíráme Bibli s modlitbou, aby nám Pán Bůh v Bibli ukazoval, jak máme žít. Život takového člověka se projevuje tím, že přicházíme mezi další křesťany tak, jak jste přišli dnes, a to s modlitbou, aby nám Pán Bůh v Bibli ukazoval, jak máme žít.

                Pokud jste si dnes uvědomili, že nežijete úplně pro Boha a že vlastně žijete tak, jak se chce vám samým, tak vás povzbuzuji k jednomu. Proste Pána Boha, aby vám to odpustil. Proste Ho, aby změnil vaše srdce a vaše nastavení. Proste, aby On sám vás naučil, jak žít. A On to udělá. Vy Mu totiž za to stojíte. On právě za ta vaše selhání zemřel na kříži, aby vám odpustil to, co jste už v životě zkazili a co ještě zkazíte. On zemřel, abyste se mohli změnit a abyste mohli žít tak, jak chce On. Dnes můžete začít znovu přijít k Němu v modlitbě a On může proměnit Vaše srdce a dát vám sílu, abyste Ho opravdově následovali a byli tak připraveni na Jeho příchod.

                A co čeká ty, kdo budou připraveni? V našem textu čteme: „Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.“ (v.46-47) To je nádherné zaslíbení dokonalosti, kterou pro nás chystá Bůh v nebi. Ano, nedokážeme si to ani představit, ani to pochopit, ale Bůh zaslibuje, že se staneme spolumajiteli všeho. Na věky. Kéž bychom tedy byli připraveni a svůj život neprohráli, ale naopak s Kristem slavně zvítězili. Amen.

Video záznam naleznete zde.

Audio záznam naleznete zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář