Jdi na obsah Jdi na menu
 


Advent se ptá: Jsi připraven?

3. 12. 2006

Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylují ovce mé pastvy," je výrok Hospodinův. Proto Hospodin, Bůh Izraele, praví proti těm pastýřům, pastýřům svého lidu, toto: "Mé ovce rozptylujete, rozháníte je a nedohlížíte na ně. Hle, já vás za vaše zlé skutky ztrestám, je výrok Hospodinův. Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se. Ustanovím nad nimi pastýře a ti je budou pást, nebudou se již bát ani děsit a žádná nebude pohřešována, je výrok Hospodinův." "Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem: »Hospodin - naše spravedlnost«." "Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat: »Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele z egyptské země«, nýbrž: »Jakože živ je Hospodin, který vyvedl a přivedl potomstvo domu Izraelova ze severní země a ze všech zemí, kam je rozehnal«. Usadí se ve své zemi." (Jeremjáš 23:1-8)

Kniha proroka Jeremjáše není napsána v časové posloupnosti, jak ji Jeremjáš hlásal, ale je řazena tématicky. Textu, který jsme četli, předchází sbírka proroctví proti posledním čtyřem judským králům. Dovolte, že o nich něco řeknu. Prvním zmíněným králem je Jóachaz, syn zbožného krále Jošijáše. Bible o něm říká: „Dopouštěl se toho, co  je zlé v Hospodinových očích.“ Potom následoval Jójakím, další syn krále Jošijáše. O něm Bible hovoří: „Dopouštěl se toho, co  je zlé v Hospodinových očích.“ Třetím králem byl Jójakín, syn Jójakíma. O něm Bible říká: „Dopouštěl se toho, co  je zlé v Hospodinových očích.“ Posledním králem byl Sidkijáš, opět syn zbožného krále Jošijáše. O Sidkijášovi Bible říká: „Dopouštěl se toho, co  je zlé v Hospodinových očích.“ Sidkijáš se vzbouřil proti Nebúkadnesarovi, byl přemožen, před jeho očima mu popravili syny, vypíchli mu oči a v řetězech ho odvlékli do Babylónu.

                To byl konec královské linie, která se držela od dob krále Davida. Jeremjáš vyslovil o králi Jójakínovi toto proroctví: „Toto praví Hospodin: Zapište tohoto muže jako bezdětného, muže, který nebude mít ve svých dnech zdar. Nikomu z jeho potomků se nepodaří dosednout na Davidův trůn a být opět v Judsku vladařem!" Přestože měl Jójakín mnoho dětí, byl nazván bezdětným, protože už nikdy neměl nastoupit na trůn žádný jeho potomek. A tak se také stalo. Z královské linie, do které patřili zmínění králové, už nikdy nikdo neusedl na trůn.

                Co má celá tato historie společného s adventem? Proč je zrovna tento text určen pro první adventní neděli? Protože Jeremjáš s těmito proroctvími spojil jedno významné proroctví týkající se příchodu Mesiáše. A v tom proroctví je popsáno Boží působení v období adventu. Toto působení se projevuje ve třech hlavních Božích zásazích. Dovolte, abych vám je přiblížil.

1. Boží zásah: Potrestání špatných pastýřů

                Podívejme se znovu na první dva verše našeho textu: „Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylují ovce mé pastvy, je výrok Hospodinův. Proto Hospodin, Bůh Izraele, praví proti těm pastýřům, pastýřům svého lidu, toto: Mé ovce rozptylujete, rozháníte je a nedohlížíte na ně. Hle, já vás za vaše zlé skutky ztrestám, je výrok Hospodinův.“ Toto říká Jeremjáš po tom, co pronesl proroctví proti čtyřem zmiňovaným bezbožným králům. Ano, jejich chování bylo otřesné, místo toho, aby vedli lid k následování Hospodina, odváděli jej od něho pryč.

                Kdo jsou teda těmi pastýři v dnešní době? Lehce by se nám to svedlo na prezidenta, vládu a parlament. Přece jsou to oni, kdo nyní vládnou. Ale myslím, že musíme jít mnohem dále. V Novém zákoně je řecké slovo pastýř překládáno také slovem pastor. Takže můžeme říci, že tento text je varováním pro pastory. Pastoři, kteří hubí a rozptylují Boží „ovečky“ budou potrestáni. Tady chci ale zdůraznit, že jde o ty pastory, kteří způsobují, že lidé ztrácejí víru a odcházejí ze společenství křesťanů. Někdy máme tendenci si takové lidi zaměnit s ukřivděnými kritiky. Takoví se vyskytují i v našem sboru. Projevují se tím, že pastorovi říkají: „Pokud se budou v našem sboru propagovat domácí modlitební skupinky, pak odtud odejdu.“ Nebo říkají: „Dokud nezmizí z naší sálky ta kresba na pódiu, tak nebudu chodit na biblické hodiny.“ Bratři a sestry, toto nejsou slova ovcí, které byly vyhnány pastorem. Toto jsou slova vlků v beránčím kožichu, kteří se snaží rozvracet sbor. A pokud se někdo z vás v tomto popisu poznal, pak ho vyzývám, aby činil pokání a aby se vrátil ke Golgatskému kříži.

                Jak teda pastýři hubí a rozptylují? A je to vůbec pravda i o pastorech? Bohužel to pravda je. Za minulého režimu to byli ti pastoři, kteří udávali kohokoli, kdo vybočoval z normálu definovaného režimem. Dokonce i pastoři byli aktivně zapojeni v STB. Někteří z nich jsou pastory i dnes, aniž by činili veřejné pokání a pracují po boku těch, které kdysi udávali. Ale i takovým lidem chce Pán Bůh odpustit, když se k němu v pokání obrátí.

                Ale nechceme se dívat pouze do minulosti. Dnes máme například pastory, kteří schvalují homosexuální jednání nebo vyjadřují podporu registrované partnerství homosexuálů. Tyto jejich postoje rozhodně vedou k hubení a rozptylování církve. Také máme pastory, kteří nesouhlasí s tím, že Bible je Božím slovem, nesouhlasí s tím, že Ježíš Kristus je jedinou cestou ke spasení a podobně. Co víc, toto je učení, které se předává na mnohých fakultách našim studentům teologie. Takoví pastoři a učitelé svým chováním vraždí „ovce Boží pastvy.“ Přátelé, mějte se na pozoru před těmito falešnými pastýři a chraňte před nimi i ostatní.

                Ale rozhodně nejde jen o pastory. Jde i o vikáře, presbytery a další pracovníky v církvi. I mezi nimi mohou být ti, kdo místo toho, aby chránili, tak hubí. A hubí nejen ti, kdo se jednoznačně snaží likvidovat Boží dílo, ale i ti, kdo prostě nedělají, co by měli. Presbyteři, bratři, sestry, „kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích“ a hubí církev.

                Ale to neplatí jen pro sborové a církevní pracovníky. To platí pro každého z nás. Pokud ty manželi nevedeš svou manželku denně ve čtení Božího slova a v modlitbě, pak zabíjíš, co ti Bůh svěřil. Potom i o tobě platí, že budeš potrestán. Pokud vy rodiče dáte přednost zprávám v televizi před tím, abyste uložili své děti s modlitbou a s příběhem s Bible, tak jste nazváni těmi, kdo hubí a rozptylují. Kolik je tady vás, kteří jste to nedělali, kteří jste to podcenili. A kde jsou vaše děti? Říkáte, že tady chodí o vánocích. To je málo, žalostně málo. Vy jste je svojí pasivitou zahubili a rozptýlili. Čiňte z toho pokání a proste Boha, aby vám i jim byl milostivý.

                A tak bychom mohli pokračovat i dále. Jsme pastýři také pro své širší rodiny,  pro své nevěřící sousedy, pro své blízké, pro prodavačku v obchodě a sestřičku u lékaře. My jsme ti, které k nim Pán Bůh posílá. Co nám jednou Pán řekne? Poděkuje nám za věrnou a dobrou službu ?

Toto patří k poselství adventu. Kdo nebude připraven, kdo nebude dobrým pastýřem svému okolí, toho Bůh ztrestá.

Kronikář zaznamenal: „Hospodin, Bůh jejich otců, k nim (k bezbožným králům) nepřetržitě posílal své posly, protože měl soucit se svým lidem i se svým příbytkem. Oni však Boží posly zesměšňovali, pohrdali jeho slovy a jeho proroky prohlašovali za podvodníky, takže Hospodinovo rozhořčení dolehlo na jeho lid a nebyl, kdo by ho zhojil. (2 Par 36:15-16)

                Bůh je varoval, ale oni si nedali říci. Bůh i dnes varuje ty, kdo jsou zde a jsou špatnými pastýři. Dáš si říct? Budeš činit pokání? Nebo budeš Božím slovem pohrdat?

2. Boží zásah: Shromáždění Božích ovcí

                To je druhý Boží zásah v době adventu, v době druhého Ježíšova příchodu. Bůh skrze Jeremjáše řekl: „Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí.“ Pán Ježíš Kristus nám podrobněji vysvětluje, jak se to stane: „Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené do čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.” (Mat. 24:30-31)

                Ježíš přijde a shromáždí své ovce. Co kdyby přišel dnes? Vzal by si tě nebo by tě tu nechal? Přátelé, to musíte vědět! Musíte mít jistotu, že by si vás vzal. A On s vámi nebude smlouvat ani diskutovat. On si prostě vezme „své ovce“. Bude to pravda i o tobě?

                Židé si falešně namlouvali, že jsou potomci Abrahámovi a že to z nich automaticky dělá „Boží ovce.“ Ale to není žádná pravda a Bůh jim to v tom našem textu dává jasně na vědomí. Říká, že shromáždí „pozůstatek svých ovcí.“ Shromáždí jen to málo, co zbylo - pozůstatek. Shromáždí jen ten zbytek, který v něho věřil. To  slovo pozůstatek se u proroků opakuje velmi často a opakuje se i v Novém zákoně. „Ne všichni, kteří jsou z Izraele jsou Izrael“, říká apoštol Pavel. Pouze část, pouze pozůstatek z Izraele, jsou skutečným Božím Izraelem. Ne všichni, kdo jsou členy nějaké církve, jsou součásti Kristovy Církve. Pán Bůh shromáždí jen pozůstatek z těch, kdo zůstali ve víře.

Jak je to s tebou? Patříš k tomu pravdivému pozůstatku, který náleží Kristu nebo jsi mimo něj? Pokud jsi uvěřil Ježíši Kristu, pak tam patříš. Konfirmandé mají ve své učebnici napsáno, že uvěřit znamená rozhodnout se začít život s Ježíšem. My všichni jsme se narodili bez Ježíše. Bible říká, že jsme všichni byli v nepřátelství proti Bohu. A pokud ve vašem životě nedošlo k okamžiku, kdy jste před Bohem kapitulovali a kdy jste se dali na Jeho stranu, pak jste v tomto nepřátelství stále a potřebujete se rozhodnout, že začnete nový život s Ježíšem. Neodkládejte to rozhodnutí, rozhodněte se teď. Řekněte mu o svých hříších, čiňte z nich pokání a věřte, že „krev Ježíše…nás očišťuje od každého hříchu.

                Apoštol Pavel prorokoval: „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.“ (1. Tesal. 4:15-16) To je událost, na kterou se křesťan těší, protože se setká se svým Pánem. To je událost, na kterou máme myslet, když jsme slabí, unavení a skleslí. Ježíš jednou přijde a vezme si ty, kdo jsou Jeho, k sobě.

Ty bratře a sestro, kdo jsi ztrápený z toho, jak stále zápasíš s hříchem, pokud žiješ životem pokání, pak se raduj, Ježíš se s tebou sejde v nebesích. Pokud jste se někdy rozhodli pro Ježíše, pak i vy, kdo už máte ztuhlé a bolavé těla se můžete těšit, že Ježíš se s vámi jednou sejde a všechnu bolest odstraní. Vy, kdo se cítíte upracovaní a unavení, kdo jste utrápení starostmi o vaše děti nebo přestárlé rodiče, vy se jednou setkáte v oblacích tváří tvář s vaším Spasitelem. Všechna naše trápení jednou skončí a ti, kdo milují Hospodina se s ním setkají.

Bůh v době druhého adventu svolá všechny své „ovce.“ Budeš mezi nimi?

3. Boží zásah: Ustanovení Krále

Loni zhruba o tomto čase, jsem na naší zahradě vyťal višeň, která tam vyrostla neplánovaně z pecky. Předchozí nájemník ji tam nechal vyrůst, ale já jsem se rozhodl ji odstranit. Setnul jsme tedy už asi 4 metrový strom, vykopal jsem kořen, zasypal díru a na jaře jsem to osel novou trávou. V průběhu léta jsem si všiml, že před každým kosením trávníku, tam rostlo mnoho výhonků višně, které vyrostly za týden do výšky až 30 cm. Přestože jsem už ten strom považoval za mrtvý, tyto výhonky vyrostly jen z těch několika malých zbytků kořenů, které v zemi zbyly. A rostly velice rychle a dravě.

Přesně to stejné vidíme v pátém verši: „Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost.“ Je tam řeč o výhonku. Jde o výhonek, který vyroste tam, kde už není žádný strom. Vzpomeňme si na to, co jsem mluvil na začátku. Ta královská dynastie táhnoucí se od krále Davida padla. Neexistovala zde už žádná známka toho, že nějaký strom existoval. A najednou Jeremjáš prorokuje, že se objeví výhonek, budoucí Král. My víme, kdo je tím Králem. Není jím nikdo jiný, než Ježíš Kristus.

                Ale jak se to může stát. Říkali jsme, že Jeremjáš prorokoval, že ta královská linie, táhnoucí se od Davida, už nikdy nedosedne na trůn. A tady máme proroctví, že z Davida vzejde král. Je tady protiklad nebo ne?! I tady nás Bible udivuje svou dokonalostí. Když se podíváme na rodokmen Marie, matky Ježíše, jak ji zapsal Lukáš, pak vidíme, že Ježíšův lidský původ není v té kritizované královské linii, která šla z Davida na Šalomouna a na další, ale v linii, která se táhne z Davida přes jeho syna Nathama a ne Šalamouna. Ježíš tedy je z královského rodu Davidova a při tom není z té prokleté královské linie.

                Ježíš Kristus už jednou přišel na zem, a to jako malé bezbranné dítko, závislé na svých pozemských rodičích. Nechal se poučovat a vychovávat. Později dovolil, že se mu mnozí vysmáli, že ho mnozí odmítli. Dovolil dokonce to, že byl zrazen, zbičován, odsouzen a přibit na kříž. To nevypadalo jako příchod Krále králů. Ale to byla součást Božího plánu, protože svou smrtí zaplatil za můj a tvůj hřích. Tento Ježíšův příchod si teď připomínáme a budeme jej brzy, o vánocích, slavit. Ale v adventu si máme připomínat, že Bůh ustanovil Ježíše Králem králů. Tento Král králů přijde znovu. Ale ne už jako malé a bezbranné dítě, ne jako člověk, který si dá vše líbit, ale jako mocný soudce. On si vezme své vyvolené k sobě a ty ostatní rozdrtí svou svatostí. Ve které skupině budeš ty? Vše zaleží na tom, zda jsi už ve svém životě udělal rozhodnutí k následováni Ježíše. Vše záleží na tom, jak prožiješ tento život.

                Advent nás vyzývá, abychom se připravili na příchod Mesiáše. Advent tě vyzývá, abys učinil to nejdůležitější rozhodnutí tvého života a vytrval v něm, protože Bůh potrestá špatné pastýře, shromáždí své ovce a ustanoví Krále králů. Advent tě vyzývá, abys byl připraven setkat se s ním. Advent se ptá: Jsi připraven?