Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bože, pamatuj na naše manželství!

19. 2. 2008

Dnes máme druhou postní neděli. Druhá postní neděle se latinsky jmenuje Reminiscere a to znamená “pamatuj“ nebo „připomeň si“. Odvozuje se to od Žalmu 25:6, který jsme zpívali v introitu. Zpívali jsme: „Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti.“ Ten, kdo má pamatovat je Hospodin. My se takto modlíme ne proto, že bychom snad mysleli, že Pán Bůh zapomněl nebo trpí sklerózou. Ale ta modlitba „pamatuj na svoje slitování“ je voláním o pomoc, voláním po záchraně našich duší. Stejně se modlil i zločinec na kříži, když volal: „Pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ (Lukáš 23:42) Stejně se modlily i jiné biblické postavy. Biblický význam slova „pamatuj“ je spojen s představou začátku Božího působení. Bible říká, že Bůh pamatoval Noeho a vody začaly opadat. Bible říká, že Bůh pamatoval Abrahama a zachránil Lota. Bible říká, že Bůh pamatoval Ráchel a Chanu a ty ačkoli byly dlouho neplodné otěhotněly. Bible říká, že Bůh pamatoval smlouvu s Izraelem a poslal Mojžíše do Egypta, aby vyvedl Boží lid z otroctví. Proto i my dnes voláme, pamatuj na nás Hospodine.

Dnes je zároveň poslední den Týdne manželství. O něco více než jindy se v tomto týdnu v médiích hovořilo o manželství. A tak přestože máme postní týden, dovolte že i dnešní kázání zaměřím právě na manželství. A tak už teď můžeme společně prosit: Hospodine, pamatuj na naše manželství! Proč se takto chceme modlit? Protože manželství v dnešním světě i v naší zemi jsou ve špatném stavu. Průměrná délka trvání manželství v Česku je 13 let. V současnosti se rodí přes 30 procent dětí mimo manželství a na 100 nově uzavřených manželství připadá přibližně 65 rozvodů. Rozvodů je každý rok více než 33 000, a ročně tak o jednoho z rodičů přijde přes 20 000 dětí; získávají tím negativní zkušenost s manželstvím. Zhruba 70 procent rozvádějících se párů má děti. Vysoké procento manželských párů se nerozpadá kvůli nevěře, alkoholismu, domácímu násilí a podobně, ale kvůli nefungujícím partnerským vztahům. A ani křesťané nejsou těchto tragedií ušetřeni. Z bolestí sledujeme, že rozvodovost mezi křesťany stoupá. V USA je rozvodovost mezi křesťany, kteří se řadí do kategorie „znovuzrozených“ stejně vysoká, jako mezi ostatními obyvateli USA. A právě proto chceme dnes společně volat: Bože, pamatuj na naše manželství!

Jako ve všech ostatních oblastech duchovního života, tak i v otázce manželství jsme si vědomi, že jsou to naše hříchy, které způsobují manželské katastrofy. Bůh nás chce požehnat, ale i my jsme povoláni, abychom v našich manželstvích žili svatě. Dovolte, že přečtu text, který jsem vybral pro dnešní kázání.

Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: 'Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.' Proto smíme říkat s důvěrou: 'Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?' (Židům 13:1-6)

Manželství ať mají všichni v úctě! Nad tímto krátkým příkazem se chci dnes s vámi zamyslet. Je zde řeč o tom, že manželství má být pro nás drahocenné, vzácné, skvostné. To je význam slova, které zde máme přeloženo slovem úcta. Stejné slovo je na některých místech Bible překládáno jako drahokam. U 1.Petra 1:19 je toto slovo použito, když je řeč o tom, že jsme vykoupeni „převzácnou krví Kristovou“. Manželství nám tedy má být převzácným, drahocenným a skvostným. Jak toho docílit, abychom my a případně i lidé kolem nás považovali manželství za převzácné, drahocenné a skvostné? Jak mít manželství v úctě? Dovolte tři rozměry toho, jak můžeme mít manželství v úctě.

1.rozměr: Mít v úctě biblický model manželství

Toto je první rozměr toho, jak ctít manželství. Ale v tom případě tento model manželství musíme znát. Z Božího slova opakovaně zní, že manželství je Božím zázrakem, kdy Bůh spojí jednoho muže a jednu ženu v jedno. Především u stvoření to vidíme velmi zřetelně. Čteme tam známá slova: „Proto opustí muž otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem". (Genesis 2:24) Sám Pán Ježíš později potvrdil toto učení. Citoval tento text a prohlásil, že celoživotní jednota muže a jeho ženy byla Božím záměrem od počátku, a dodal: „co Bůh spojil, člověk nerozlučuj“ (Matouš 19:6).

Na základě znalostí Božího modelu manželství musíme zaujmout jasné stanovisko ke všem odlišným modelům společného soužití. Nejkřiklavější z těchto odlišných modelů je homosexuální partnerství. Homosexuální partnerství musíme na základě Božího slova odmítnout. Často je mnohým křesťanům vytýkáno, že útočí na homosexuály. Já chci znovu podotknout, že zde nemluvíme o odmítání lidí, ale o odmítání jejich činů, které jsou postaveny proti Bohu a Jeho stvořitelskému řádu. A tohle to musíme jasně prezentovat.

Další model, který je odlišný od manželství, je společné soužití muže a ženy bez manželství. I tento typ soužití musíme odmítnout a to i tehdy pokud tito lidé chtějí časem do manželství vstoupit. V Božích očích je to odporné. 

Mohli bychom mluvit o dalších modelech, jako je například mnohoženství a podobně, ale ty v naší kultuře nejsou zrovna aktuální.

Více než jen rozebrat tyto situace mi šlo o to, abychom se zamysleli, jak tedy vhodně poukazovat na ten Boží model manželství. Tady si musíme uvědomit, že je rozdíl mezi křesťany a lidmi, kteří nevěří Ježíši Kristu. Když mluvíme o křesťanech, pak tady hraje určitě významnou roli vzájemné povzbuzování, biblické vyučování, pokání ze selhání a dobrý příklad. Ale na druhé straně má zde místo také napomínání, když se někdo vydá cestou, která je v rozporu s Božím plánem pro manželství. Bible se o křesťanech dopouštějících se sexuálních hříchů vyjadřuje nesmírně tvrdě. Mluví dokonce o tom, že je máme odstranit ze svého středu, dokonce se s nimi ani nestýkat.

Pak jsou tady ti, kdo křesťany nejsou. I jim máme ukazovat na biblický model manželství a tento model máme bránit proti útokům. To znamená, že bychom měli pozitivně poukazovat na to, že manželství jednoho muže a jedné ženy je jedinou Bohem ustanovenou formou vzájemného soužití. V dnešní době to také znamená ozvat se, když se připravují zákony, které snižují význam manželství nebo zavádějí jiné formy soužití. Znamená, že při volbách zvážím mimo jiné i to, jaký má kandidát názor právě i na tyto otázky.

Takže první rozměr, jak mít manželství v úctě, je mít v úctě biblický model manželství. Máme ho považovat za převzácný, drahocenný a skvostný.

 

2.rozměr: Mít v úctě svoje manželství

Jsem si vědom toho, že ne všichni jste v manželství. Někteří ještě nejsou, někteří už nejsou. Přesto věřím, že lze mít v úctě své budoucí manželství ještě před tím než vznikne. A lze mít v úctě i manželství i když Pán už jednoho z manželů odvolal.

Nicméně budu hovořit především k vám, kdo jste ve stavu manželském. Co můžeme udělat proto, abychom měli v úctě své manželství? Především se o ně starat a usilovat o to, aby bylo takovým, jaké ho chce mít Pán Bůh. Mohli bychom tady hovořit hodiny o tom, co pro to my můžeme udělat. Chci ale zdůraznit především to, že funkční manželství je v tomto světě darem od Hospodina. Zároveň je výsledkem zodpovědného manželského vztahu.

Snad nejdůležitějším pro funkční křesťanské manželství je společný duchovní život. Jde o to pravidelně se spolu modlit, číst si spolu z Božího slova a společně se účastnit sborového života – nejlépe aktivně. Jsem přesvědčen, že není lepší ochrany funkčnosti manželství než společný duchovní život.

Druhým zásadním faktorem je schopnost v pokoře pokládat jeden druhého za přednějšího než sebe, jak to zapsal apoštol Pavel v listu Filipským 2:3. Pokud mi jde jen o sebe sama, pak na svém manželovi či manželce bude vidět jen to, co mi nevyhovuje, co mi vadí. Láska se ale nedívá na sebe, ale především na druhého. Láska se ptá, co mohu udělat, abys byl šťastný?

Z té spousty praktických rad, o kterých bychom mohli ještě mluvit, bych nakonec zmínil nezbytnost oboustranně srozumitelné komunikace. Tam, kde se komunikuje, tam se konflikty řeší. Tam, kde se při výskytu problému vyhlásí ticho, tam se problémy hromadí. Je opravdu nezbytné o problémech mluvit a to hned. Je opravdu nesmírně důležité druhému naslouchat, i když s ním nesouhlasím. Když nasloucháme, pak je naděje, že pochopíme, co člověka k jeho jednání vede a pak je naděje na vyřešení konfliktu. 

Manželé, kteří mají v úctě své manželství se o svůj vzájemný vztah budou starat. Když zjistí, že se děje něco nedobrého, tak spolu komunikují a snaží se problém vyřešit. Ale tady je jeden nesmírně důležitý moment. Když vidíme, že se nikam neposouváme v řešení našich problému, pak je nesmírně důležité vyhledat pomoc. Můžete vyhledat pomoc jiného manželského páru, můžete vyhledat pomoc křesťanských manželských poradců, můžete vyhledat pomoc pastora. A to vše v době, kdy ještě oba o pomoc stojíte a kdy jde ještě něco řešit.  

Mít svoje manželství v úctě znamená nikdy se ho nevzdat a vždycky za něj bojovat. Mít svoje manželství v úctě znamená považovat ho za převzácné, drahocenné a skvostné.

3.rozměr: Mít v úctě manželství druhých

Tohle je ten třetí rozměr toho, co znamená mít v úctě manželství. Znamená to považovat za převzácné, drahocenné a skvostné všechny manželství, které jsou kolem nás.

V prvé řadě se to určitě týká manželství našich dětí. Opět se tato oblast netýká všech z nás. Ale i my, kdo máme děti, které jsou ještě malé, můžeme mít jejich manželství úctě přinejmenším v tom, že se budeme modlit za budoucí partnery našich dětí. Ale ještě aktuálnější je to, když už naše děti vstoupily do manželství. Přichází mnohdy náročné období, kdy téměř každý rodič je trošku v pokušení dirigovat život svých dětí. Jedna novomanželka se mi jednou posteskla, že její tchýně volá každý večer jejímu manželovi a ptá se, co měl k obědu. To je příklad toho, když rodiče nemají v úctě manželství svých dětí. Ale rodiče, kteří mají v úctě manželství svých dětí, si na to dají určitě pozor a stanou se svým dětem velkým požehnáním.

Ale jsou i jiné situace, kdy můžeme mít v úctě manželství druhých. Manželství druhých mám v úctě tehdy, když se budu bránit jakýmkoli citovým vzplanutím vůči jiným osobám. Manželství druhých mám v úctě tehdy, když se zachovám jako Josef při své službě u Potifara. Když ho Potifarova žena sváděla, tak v úctě před tím, že je vdaná žena a on svobodný muž, prchl. Takhle musíme jednat tváří v tvář sexuálním pokušením. Musíme před nimi utéct.

Zmínil jsem tři rozměry toho, co znamená mít v úctě manželství. Opakuji, že to znamená mít v úctě biblický model manželství, mít v úctě své vlastní manželství a mít v úctě manželství druhých.

Manželství je oblastí mnohých pádu a hříchů. Následky těchto hříchů jsou často katastrofální a málokdy postihují jen dvě osoby. Sám Bůh lidi, kteří jdou proti němu varuje, ale zároveň pozývá k pokání: „Hle, já připravuji proti vám zlo, to zamýšlím proti vám. Navraťte se už každý ze své zlé cesty, napravte své cesty a své skutky.“ (Jeremjáš 18:11) Bůh je milostivý a pro zásluhy Ježíše Krista přijímá každého pokání činícího hříšníka. A toho, kdo se ještě před ním nesklonil, volá i dnes: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ (Matouš 4:17) Pokud je tady dnes někdo, jehož manželství nebo jiné vztahy nejsou před Bohem v pořádku, pak vás povzbuzuji, abyste se rozhodli pro pokání a nápravu. Bůh dělá i dnes zázraky a i dnes zachraňuje manželství. Právě proto dnes chceme společně volat: Bože, pamatuj na naše manželství!

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář