Jdi na obsah Jdi na menu
 


Boží plány jsou nejlepší

12. 5. 2013

Bože, prosím, dej mi modré oči. Ne, nebojte se, to není moje modlitba. Tak se modlila žena, která se jmenovala Amy Carmichael. A  možná právě díky této modlitbě se dostala i do misionářských příběhů, které se říkají dětem na nedělní besídce. Ona se modlila o modré oči, a protože se její hnědé oči v modré neproměnily, myslela si, že ji Pán Bůh nemá rád. Později se stala misionářkou v Indii a uvědomila si, že Boží plán byl mnohem lepší, než ten její. Bůh věděl, proč jí dal hnědé oči. Jako misionářka v Indii by s modrými očima nezapadla mezi místní lidi. Boží plány jsou totiž vždy nejlepší.

            A právě dnešní biblický text nám to potvrzuje. Vyslechněte prosím text, který hovoří o Božích plánech v kontextu posledních Ježíšových slov před jeho nanebevstoupením.

 

Když se tedy spolu sešli, zeptali se ho: "Pane, obnovíš pro Izrael království v tomto čase?" On jim však řekl: "Není vaše věc znát časy nebo doby, které Otec uložil ve své moci; ale přijmete moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku i v Samaří a až do posledních končin země." A když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen vzhůru a oblak jim ho vzal z očí. Když se pak [za ním] upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, postavili se k nim dva muži v bílém rouchu, kteří jim řekli: "Muži galilejští, co stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde stejným způsobem, jak jste ho viděli odcházet do nebe." (Skutky 1:6-11, Bible21)

 

            Přečetli jsme si text o nanebevstoupení Pána Ježíše a já vás zvu k přemýšlení nad tímto textem. Věřím, že uvidíme to, že Boží plány jsou lepší než ty naše a chceme se tedy ptát, co to pro nás znamená. Ježíš tady dává učedníkům tři rady, které vyplývají právě z faktu, že Boží plány jsou lepší než ty naše. Jsou to zároveň poslední rady Ježíše Krista před Jeho nanebevstoupením.

 

1.rada: Zapomeň na svoje plány

            Dovolte, že znovu připomenu začátek toho posledního rozhovoru mezi učedníky a Ježíšem. Učedníci se ptají: „Pane, obnovíš pro Izrael království v tomto čase?“ (v.6) Učedníci věřili, že tento vzkříšený Ježíš teď založí v Izraeli dokonalé království. Určitě si to v mysli představovali a těšili se na to, jak to bude vypadat. Mají však ještě jednu otázku. Kdy? Ježíši, kdy už to bude? Ježíš jim říká: „Není vaše věc znát časy nebo doby, které Otec uložil ve své moci.“ (v.7) Touto odpovědí jim vlastně Ježíš říká, aby zapomněli na své plány. Vyzývá je, aby to neřešili. Ukazuje, že Bůh má jiné plány než oni. Ukazuje, že ne jejich, ale Boží plány jsou ty nejlepší.

            Historie je plná zbožných lidí, kteří chtěli prosadit své plány. Vzpomeňte si na krále Baláka, který nutil proroka Bileáma, aby proklel Izraelce. Nešlo to. Bileám chtěl proklínat, ale nakonec vždy žehnal. Boží plány byly jiné a lepší než lidské. Vzpomeňte si na Saula, který ve své touze ochránit pravé židovské náboženství pronásledoval křesťany. Ale Ježíš Kristus jej zastavil a ukázal mu, že Boží plány jsou lepší než jeho a učinil z Něj svého opravdového následovníka. Vzpomeňte si třeba na Alberta Schweitzera, který chtěl být muzikantem, varhaníkem. Ale Bůh jej zastavil a poslal ho do Lambarene, aby tam postavil nemocnici. I naše plány Bůh někdy mění. Já jsem měl také v pondělí ráno nějaké plány na dopoledne. Ale nezávisle mne kontaktovali dva lidé v těžkých životních situacích a místo svých plánů jsem se věnoval jim a věřím, že to byl Boží plán a že to bylo to nejlepší využití toho dopoledne. Bůh nás často vede do situací, kdy nám ukazuje, že máme zapomenout na své plány, protože ty Jeho jsou prostě lepší.

            Buďme flexibilní a učme se vzdávat své plány, když nejsou Božími plány. Učme se na ně zapomenout, když nám Bůh pošle do cesty něco jiného. On má často připraveno něco lepšího než my. Ano, někdy nevíme jaký je Boží plán. Někdy to ale víme moc dobře, jen se nám nechce vzdát se toho svého. Někdy víme jasně, že místo sledování seriálu bychom měli jít navštívit nemocnou babičku. Někdy víme jasně, že místo prolenošeného nedělního odpoledne bychom měli být na biblické hodině. Někdy víme jasně, že bychom měli opustit vztah, který se Pánu Bohu nelíbí. Někdy víme jasně, že bychom se už neměli zaplétat do aktivit, které nás od Boha vzdalují.

            Prosme o milost, abychom věděli, které plány je třeba opustit. Prosme o milost, abychom je opustili. Prosme o Boží zázrak, aby nás ochránil před našimi vlastními plány, které jsou zlé. Bůh je milostivý. On vám pomůže.

 

2.rada: Pamatujte, že jste přijali moc Ducha svatého

            V tom našem textu čteme slova Ježíše: „Přijmete moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku i v Samaří a až do posledních končin země.            (v.8) Ježíš tady dává učedníkům zaslíbení, že přijmou moc Ducha svatého. Nejen že ji dostanou, jak to překládá ekumenický překlad, ale že ji přijmou. A to je úžasné zaslíbení.

            Dovolte mi otázku. Přijali jste moc Ducha svatého? … Věřím, že většina z nás uvěřila Pánu Ježíši Kristu a Boží slovo nám dosvědčuje, že ten, kdo Mu uvěřil, přijal také Jeho Ducha svatého. A každý, kdo přijal Jeho Ducha svatého, přijal také Jeho moc!

            A Boží slovo tady říká, že my tuto moc přijímáme jako Boží dar. A přijímáme ji stejně automaticky jako jakýkoli jiný dar, který dostáváme. Ale důležité je uvědomit si, co je tím darem. A Ježíš říká, že tím darem je moc Ducha svatého. Řecké slovo, které je zde použito pro moc je dynamis. Od toho slova máme slovo dynamit. Ježíš učedníkům zaslibuje dar moci, jako dynamit. Moc Ducha svatého je velmi silná moc. Nic není příliš tvrdé pro moc Ducha svatého. A tuhle moc nám Pán Bůh dává. On učedníky i nás ujišťuje, že nám dává Ducha svatého a skrze Něj Jeho moc. A potom učedníkům říká: „Budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku i v Samaří a až do posledních končin země.“ (v.8) Je jasné, že Ježíš dává učedníkům moc, aby nežili podle svých plánů, ale realizovali ten Boží plán. A tím Božím plánem bylo, aby nesli evangelium do celého světa. Potom Ježíš stoupá na nebesa a tratí se jim z očí a oni stojí a dívají se vzhůru. Stojí a dívají se. A Bible tento jejich strnulý postoj kontrastuje s tím, že je Ježíš poslal, aby šli s evangeliem. Ale oni stojí a dívají se. A kdyby Pán Bůh neposlal anděly, možná by tam stáli dodnes. Pastor Charles Simeons z Cambridge v roce 1847 zapsal: „Stáli tam v takovém bláznovském ohromení, dokud jim dva andělé neukázali na jejich bláznovství.“ Anděle řekli: „Muži galilejští, co stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde [stejným] způsobem, jak jste ho viděli odcházet do nebe.“ (v.11)

            Nereagujeme my někdy stejně? Ježíš říká, že nám dává moc a my stojíme a díváme se. Jenže On nám moc Ducha svatého nedává ke stání a snění o nebi. On nám ji dává, abychom šli a byli svědectvím o Něm. On nám tu moc dává, abychom milovali ty, které jiné nemilují. On nám tu moc dává, abychom sloužili těm, kterým nikdo neslouží. On nám tu moc dává k tomu, abychom vysvětlovali pravdy evangelia těm, kdo je nicky neslyšeli. On nám tu moc dává k tomu, abychom žili podle Jeho plánu.

             

3.rada: Žijte podle Božího plánu

A to se dostáváme k té třetí radě: Žijte podle Božího plánu! Nebuďme teoretici! Nehleďme nějak nábožně k nebi, ale žijme a žijme v moci Ducha svatého!

Vzpomínáte si na tu situaci, když Ježíš přichází k fíkovníku a čeká plody, ale nenachází je, protože není čas, kdy ten strom plodí? Tento příběh nám ukazuje, že Ježíš očekává víc, než co je přirozené. Ježíš ode mne a od vás očekává víc než je přirozené. On to očekává proto, že nám dal moc Ducha svatého. A proto čeká, že budeme milovat, sloužit, hovořit a svědčit tam, kde to nikdo nečeká, kde to přirozené není. Duch svatý nás nevede k přirozeným činům, ale k duchovním činům, které jsou činy moci.

            A i vám, kdo dnes patříte Bohu, Pán Ježíš radí, abyste si uvědomili, že jste přijali moc Ducha svatého. A tu moc máme proto, abychom jí žili ke slávě Boží.

Boží moc máme proto, abychom nežili pro sebe, ale pro Boha. Boží moc máme proto, abychom žili podle Jeho plánu. Jeho plán je ten nejlepší a Ježíš nás vyzbrojuje, abychom podle něj mohli žít! Nevím, jaký je individuální Boží plán pro nás, kdo jsme tady. Máme dnes den matek. Možná po nějaké ženě Bůh chce, aby byla mámou a starala se o děti. Možná nějakým rodičům Bůh svěří postižené dítě. Možná Bůh po někom chce, aby si adoptoval opuštěné dítě. Ale jsou i jiná „možná“. Možná Bůh chce, abyste na pracovišti založili modlitební skupinku. Možná Bůh od někoho chce, aby začal pečovat o nemocného souseda. Možná po někom chce, aby se staral o nemocné bezdomovce. Možná Bůh chce někoho poslat, aby prožil život na misii v Africe.

Já nevím, jaký je Boží plán pro vás. Ale něco vím. Vím, že Boží plán pro nás všechny je, abychom Bohu byli blízko. Boží plán je, abychom k Němu mluvili v modlitbě. Vím, že Boží plán pro nás je to, abychom naslouchali Jeho hlasu tím, že budeme otevírat Písmo.

Nicméně v tom našem textu je řeč o tom, že máme být svědky Ježíše. A tak víme, že Jeho plán je to, abychom žili životy, které budou svědectvím o tom, že patříme Kristu. Vím, že Boží plán je, abychom v pokoře, ale s odvahou vydávali svědectví o Boží milosti, která je pro hříšníka. To je určitě Boží plán.

            Ten univerzální Boží plán už je z velké části naplněn. Byl naplněn, když Ježíš vzal na sebe naše hříchy, když byl bičován, mučen, vysmíván, ukřižován a když umřel za moje a vaše hříchy. Zde se realizoval Boží plán záchrany. Ale my do tohoto příběhu vstupujeme. Vstupujme jako ti, kdo tuto pravdu o Boží lásce mají říct dalším. On nám k tomu dal moc Ducha svatého. Vstoupíte do Jeho plánu?   

            Možná si teď uvědomujete, že něco ve vašem životě jede dle vašich a ne Božích plánů. Dnes můžete poprosit Pána o změnu. On vám dává moc svého Ducha, abyste k tomu měli sílu a žili pro podle Jeho plánu, žili pro Něj. Využívejte darovanou moc Ducha svatého a žijte podle Jeho plánu. Amen.

Audio záznam naleznete zde.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

audio záznam

(Maryla, 14. 5. 2013 14:27)

Dobrý den, chtěly jsme si s moji maminkou poslechnout Vaše kázání z 12.5. - přímý přenos bohoslužby s Třince chvíli nefungoval, ale asi se Vám tady taky vloudila nějaká chyba, protože ten zvukový záznam je z jiného kázáni.

Re: audio záznam

(Michal, 14. 5. 2013 22:03)

Dobrý den,

děkuji za upozornění na chybu. Už jsem to opravil. Mohla byste mi prosím napsat více, jaké byly problémy při živém vysílání? Byl bych moc vděčný.

Michal

Re: Re: audio záznam

(Maryla, 15. 5. 2013 13:34)

Dobrý den, nevím jak bych to popsala, asi tak, že ten přímý přenos najednou vypadl (někde na začátku kázání) a nepodařilo se mi to znova spustit, až přes stránky "Projekt Izrael", ale také ne hned na první pokus.