Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co bude po smrti?

1. 11. 2009
Obrazek

Audio záznam naleznete zde. 

Dnes máme památku zesnulých. Vzpomínáme na ty, kdo nás předešli na věčnost. Hlavní význam tohoto svátku však nespočívá jen v tom, že si připomínáme život zesnulých. Myslím, že tím nejzásadnějším významem tohoto svátku je, abychom si připomínali naši smrtelnost a abychom se ujistili, že jsme na odchod na věčnost připraveni. Upozorňuje na to už král Šalomoun, který říká: „Lépe je jít do domu truchlení než vejít do domu hodování, neboť tam je zřejmé, jak každý člověk skončí, a živý si to může vzít k srdci.“ (Kazatel 7:2) Takže cílem toho dnešního dne je to, aby nám bylo zřejmé, jak každý člověk skončí a abychom si to vzali k srdci.


My dnes budeme číst text o smrti, o vzkříšení a o soudu. Chceme se totiž společně zamyslet nad smrtí a tím, co následuje. Budeme tedy číst slova Ježíše Krista, jak je zapsal apoštol Jan.

 

Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít. Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě. A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka.  Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou; ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. (Jan 5:25-29)

 

 Tento text hovoří o Ježíši a má v nás probudit ještě větší víru a spolehnutí na Pána Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Chtěl bych se s vámi zastavit u tří základních slov spojených se smrtí a odchodem na věčnost, které nám připomínají velikost našeho Spasitele a Jeho vykupitelského díla.

 

1.slovo: Smrt

 Text, který jsme četli je součástí většího celku, ale čteme tam, že „mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.“  (v.25) Boží slovo velmi často používá termín mrtví ve smyslu duchovně mrtví, ale jelikož i v následujících verších čteme o hrobech, tak to vypadá, že Ježíš tady hovoří také o fyzicky mrtvých, o těch, kdo zemřeli.

 Víme tedy, že pokud nepřijde Pán Ježíš dříve na tuto zem, tak každý z nás zemře. Apoštol Pavel nám připomíná, proč jsme smrtelní. Zapsal: „Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili.“ (Římanům 5:12) Takže smrt je důsledkem hříchu a každý člověk je smrtelný.

 Nicméně, my také víme, že smrt není konec, ale že smrt je oddělení hmotného od nehmotného. Přestože tělo je dáno do hrobu ke zničení, tak lidská bytost nezaniká.

 Co se s námi děje po smrti? Samozřejmě tato otázka je zahalena jistým tajemství a ani Bible nám nezjevuje úplně všechno. Přesto máme mnoho biblických veršů, které ukazují, že ti, kdo odešli z tohoto světa ve víře ve svého Pána a Spasitele Ježíše Krista, budou po smrti u Něj. Příkladem může být Pavlův zápas, který popisuje následujícími slovy: „Táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší; ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás.“ (Filipským 1:23-24) Pavel tady mluví o alternativě smrti a bytí s Kristem. Na základě takových textů jsem přesvědčen, že můžeme bez pochybností říci, že ti, kdo zemřeli ve víře, jsou hned po smrti u svého Spasitele Ježíše Krista.

 To vše, co jsme si nyní řekli, nás vede k jednomu závěru. Křesťan se nemusí bát smrti. Co víc, křesťan se nemá smrti bát, protože ho čeká něco úžasného! Ano, odcházení bude vždy spojeno s obavami o pozůstalé, děti, rodinu. Ale můžeme mít jistotu, že skrze smrt nás Pán dovede do požehnané věčnosti. A tak pokud máte strach ze smrti a umírání, modlete se o pokoj. Vyhledejte pomoc a nedovolte aby vás ďábel mučil strachem.

Apoštol Pavel zapsal, že Ježíš svým vítězstvím na kříži „zlomil moc smrti.“ (2.Tim 1:10) A právě proto Pavel tak suverénně říká: „Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?“ (1.Kor. 15:54-55) Ježíš vstal z mrtvých a porazil smrt. A tak i tady v této oblasti zvítězil Bůh a kdykoli věřící člověk odchází na věčnost, jde o vítězství Boží, ne ďáblovo.

 

2.slovo: Vzkříšení

 Co je to vzkříšení? Pokud smrt je oddělení hmotného od nehmotného, pak vzkříšení je návrat hmotného. Bible říká, že ve vzkříšení obdržíme nové tělo. Apoštol Pavel popisuje, jak dojde ke vzkříšení: „Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: 'Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!“ (1.Korintským 15:51-54)  

 Tady apoštol Pavel vysvětluje, že ke vzkříšení těla nedochází hned po smrti. Ano, hned po smrti jsme u Pána, ale ke vzkříšení těla dojde až při druhém příchodu Pána Ježíše. Tehdy všichni mrtví uslyší hlas Ježíše. Ježíš to v dnešním přečteném textu zdůrazňuje dvakrát. Ježíš slovem vzkřísí každého k životu. Slovem byl tento svět stvořen. Slovem nás Ježíš vzkřísí a dá nám nové tělo, stejně tak jako Kristovo vzkříšené tělo bylo nové. To vzkříšené tělo je jiné. Nepodléhá stárnutí a není smrtelné. Pokud si vzpomenete na vzkříšeného Ježíše tak víte, že se náhle objevoval mezi učedníky a zase jim mizel. Nebyl to jen Jeho duch, byl to Ježíš Kristus ve vzkříšeném těle.

Ten dnešní čtený text nám odhaluje další pravdy o vzkříšení. Ježíš říká: „Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou; ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.“ (v.28-29) To znamená, že vzkříšení nebudou jen ti, kdo zemřou ve víře. Vzkříšení budou všichni lidé. Všechny ty miliardy lidí se postaví ve vzkříšeném těle před Ježíše Krista. Budou tam úplně všichni, nikdo nebude chybět. Budou tam všichni vaši sousedi, budou tam dnešní politici, budou tam husité a miliardy Číňanů. Bude tam Stalin i Hitler. Takové bude vzkříšení! 

 

3.slovo: Soud

 Plynule procházíme k poslednímu slovu: soud. Ten bude hned navazovat na vzkříšení. O co u soudu půjde? Ty, kdo zemřeli ve spolehnutí na milost Pána Ježíše Krista, Ježíš pošle do věčnosti v dokonalosti, v Boží přítomnosti. Ostatní odsoudí k věčnému zatracení, protože odmítli Krista, odmítli věčnost s Ním.

Ježíš v dnešním přečteném textu říká, že Mu Otec dal „moc konat soud, poněvadž je Syn člověka.“ (v.27) A tady je nám částečně odhaleno, proč je to Ježíš Kristus, kdo bude tím konečným soudcem. Ježíš bude tím soudcem proto, že je nejen Bohem, ale i Synem člověka. Soudcem bude ten, kdo ví, jaké je to být člověkem. Soudcem bude ten, kdo byl sám pokoušen, kdo sám bojoval s hříchem, kdo zažíval utrpení. Ježíš Kristus bude soudit.

Všimněme si ještě něčeho. Ježíš říká, že „ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.“ (v.29) Ježíš tady vysvětluje, že u soudu se rozhodne, kdo bude věčně žít v nebi s Bohem, a kdo bude věčně zavržen. Tady jsme ovšem četli, že věčný život budou mít ti „kdo činili dobré“ a věčnou smrt ti, „kdo činili zlé.“ Teď by někdo mohl namítnout, že se tady učí, že nebe dostaneme na základě toho, zda činíme dobře či nikoli. Ale to samozřejmě není pravda. Do nebe se dostanou ti, kteří vírou přijmou milost nabídnutou skrze smrt Ježíše Krista za naše viny. On pro nás vydobyl nebe. Nicméně, zda se to stalo či nikoli nám naznačují skutky, jakých se člověk dopouští! Není to jen o tom, že se vyzpovídám ze svých hříchů, řeknu že věřím a dál žiji jako by se nechumelilo. Právě dobré skutky, touha po nápravě a dobrý život, jsou znamením toho, zda je život vydán Kristu či nikoli. A tu touhu po dobrých skutcích vlastně vyznáváme ve třetí zpovědní otázce.

Milí bratři a sestry, přátelé. Jednoho dne, pokud nepřijde dříve Ježíš, každý z nás zemře. Zakusíme smrt. Není to jednoduché období. Někdy je plné bolesti, trápení, utrpení. Ale smrt je vysvobozením a koncem tohoto utrpení. Pokud zemřeme ve víře, budeme s Kristem. Potom se jednoho dne Kristus triumfálně vrátí na tuto zem a každý člověk dostane nové tělo. Budeme postaveni před Ježíše Krista, který bude soudit živé i mrtvé. Pokud Mu patříme, čeká nás úžasná věčnost na nové zemi, kterou on chystá. Pokud Mu nepatříme čeká nás také věčnost, ale tragická a strašná.

I dnes se ptám, zda je tady někdo, kdo nemá jistotu, zda patří Ježíši či nikoli. Pokud ano, čiň pokání a pros Boha o milost. A znovu připomínám, že jsme tady pro vás. Přijďte po bohoslužbách nebo kdykoli jindy, budeme se s vámi modlit. Chceme vám být blízko a pomoci. Ježíš vám totiž touží odpustit, touží vás zachránit, touží s vámi strávit věčnost, touží vás zbavit vás strachu ze smrti.

A co my, kdo Pána Ježíše známe a milujeme? Ano i nás to znovu tlačí do kolen, protože si uvědomujeme svou hříšnost a už za chvíli ji budeme moci vyznat při zpovědi. Ale tento dnešní text nám chce především znovu ukázat, jak mocného máme Pána. Bratři a sestry, máme Boha, který vládne nad smrtí a který chystá to nejlepší, co kdy zažijeme. Pokud si říkáte, že ty nejlepší roky už máte za sebou, pak se strašně mýlíte. Čeká nás něco úžasného. A proto neúnavně služme Ježíši, děkujme Mu, oslavujme Ho. Amen.


Audio záznam naleznete zde. 


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář