Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co říká Bible o sexu

10. 2. 2014

Milí b.jpgbratři a sestry, dnes se chceme společně dívat na to, co Bible říká o lidské sexualitě. Už jsme mluvili o mužích a o ženách a minulou neděli o manželství. Dnes tedy lidská sexualita.

Audio záznam naleznete zde.

Jsem vděčný, že kostel je místo, kde může přijít úplně každý, ať už má jakékoli názory. Jednou jsem anonymně dostal od jednoho staršího návštěvníka dopis, který obsahoval i tato slova: „Když jdeme do kostela, tak chceme slyšet slovo Boží, a ne takové blbosti, co vy tam vykládáte o sexualitě. To do kostela nepatří. Já jsem už starší, ale my jsme s manželkou odešli z kostela. Nešlo to poslouchat. A odešlo lidí víc. Dokonce tam někteří dřímali.“ Možná tady je i dnes někdo takový, kdo si myslí, že mluvení o sexualitě do kostela nepatří. Já si to nemyslím. Zároveň doufám, že dnes nikdo nebude muset utéct a že nikdo neusne. Je mi jasné, že na těchto ranních bohoslužbách tvoří většinu účastníků především ti starší, ale snad bude pro nás všechny dobré, když si připomene některé biblické principy. A je mým upřímným přáním, aby to bylo z Božího slova. A jen bych ještě pro zajímavost zmínil, že v samotné Bibli najdete více zmínek o sexualitě člověka než o nebi a pekle dohromady. Takže je to téma velmi široké a v Bibli probírané!

Přečtěme nyní Boží slovo, které právě o sexualitě a zacházení s naším tělem hovoří!

„'Všechno je mi dovoleno' - ano, ale ne všechno prospívá. 'Všechno je mi dovoleno' - ano, ale ničím se nedám zotročit. Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo; Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tělo. Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Mám tedy z údů Kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne! Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je přece řečeno 'budou ti dva jedno tělo'. Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha“. (1.Korintským 6:12-20)

 

To dnešní kázání bude asi obecnější než tento text, ale dovolte, že si jej trochu shrneme. Apoštol Pavel tady začíná tím, že říká, že naše tělo není pro smilstvo. Chce tím říci, že praktikování sexuálního života kdekoli mimo manželství je zlé a hříšné, protože k tomu nás Pán Bůh nestvořil. Smilstvo je slovo, které se už dnes moc nepoužívá a je to slovo, které bible používá v obecnějším nebo konkrétnějším smyslu. V tom konkrétnějším se tím myslí sexuální aktivita člověka, který nežije v manželství. V tom obecnějším významu jde o jakékoli sexuální hříchy, tedy jakékoli praktikování sexuálního života s výjimkou sexuálního života v manželství. V tomto textu používá apoštol Pavel tento termín spíše v tom obecném smyslu a říká, že nejde dohromady, abychom patřili jak nevěstce či prostitutce a zároveň Kristu. To se vylučuje. Pavel tedy argumentuje, že nejde žít v sexuálním hříchu a zároveň patřit Kristu. A potom Pavel říká: „Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu.“ (v.18) Různí komentátoři se rozcházejí v tom, co Pavel myslí , když říká, že to je jediný hřích proti vlastnímu tělu. Ale všichni se shodují na tom, že Pavel tady ukazuje, že destruktivní potenciál sexuálních hříchu převyšuje hříchy ostatní. A proto volá, abychom se varovali smilstva. Nakonec Pavel přidává poslední silný argument a říká, že naše tělo nepatří nám, ale Bohu. Takže si s ním nemůžeme dělat, co chceme. Zakončuje vše závěrečnou výzvou: „Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“ (v.20) Pavel připomíná, že za nás bylo zaplaceno výkupné, tedy, že máme velkou hodnotu. Každý z nás. A právě proto máme své tělo používat tak, aby oslavilo Boha. A Boha oslavíme tehdy, pokud budeme žít v poslušnosti Jemu, a to i v sexuální oblasti. Pavel začínal připomenutím svobody, kterou nám Ježíš Kristus vydobyl. A volá nás, abychom svobodně volili dobře, abychom volili poslušnost Kristu!

 

1. Bůh nás stvořil jako sexuální bytosti

Bůh nás stvořil jako osoby se sexuální touhou. Ta sexuální touha se začíná projevovat někdy v pubertě a ve stáří postupně odeznívá. Samozřejmě, každý člověk je unikátní. Někdo může mít sexuální tužby velmi mělké, někdo velmi silné. Je to trochu jinak u mužů a trochu jinak u žen. Každý jsme jiný a je tady i více oblastí, které nás ovlivňují. Někdo v této oblasti může mít velké problémy, způsobené jak zdravotními tak psychickými problémy či zkušenosti z minulosti. Takže chci říct, že dnes hovořím o většinovém stavu u většiny mužů a žen. Když mluvím o sexuálních touhách, které nám dal Pán Bůh, tak mluvím o touhách mezi muži a ženami. Takže když mluvím o Bohem darovaných sexuálních touhách, tak nemluvím o  homosexuálních touhách. Nebudu tady na toto téma více hovořit, jen řeknu, že pokud tu je někdo, kde s takovými touhami zápasí, tak i jej Bůh miluje a chce mu pomoci v zápase s tímto pokušením. Stejně tak, pokud má někdo jakékoli jiné problémy v této oblasti, Bůh ví i o těchto problémech a chce nám pomoci. Svěřujme to Jemu, a pokud je třeba, vyhledejme i odbornou pomoc.

Když se podíváme hned na začátek Bible, tak čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi.“ (Gen 1:27-28) Je to právě sexuální touha, která vede k sexuálnímu styku, jehož výsledkem je plození potomstva. Takže tady hned máme jeden důvod, proč nám dal Bůh sexuální touhy. Někteří si myslí, že to je jediný důvod, ale já myslím, že i Bible nám ukazuje i další důvody.

Podívejme se spolu na to, co říká apoštol Pavel Timoteovi: „Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu. Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním. Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.“ (1Tim 4:1-5)

Pavel tady Timoteovi říká, že přijdou pokrytci a lháři, kteří budou lidem zakazovat ženit se a jíst. O co tady jde? Jsou to předuchovnělí lidé, kteří pod záminkou zbožnosti budou říkat, že lidé musí žít v jakési askezi, odříkáni si. Jinými slovy, pokud jde o tělesné touhy, oni tvrdí, že máme přijímat pouze tolik, co je nezbytné pro naše přežití. Tady, žádný sexuální život, ale přísný celibát. Žádné dobré jídlo, ale maximální posty a jen minimální přísun základních potravin. Jinými slovy, oni tvrdí, že křesťan musí bojovat proti svým touhám. Ale Pavel proti tomu silně protestuje a říká, že „všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.“ To znamená, že se nemá zavrhovat ani radost z dobrého jídla, ani radost ze sexuálního života, ale má se to přijímat s díkuvzdáním. Co víc, apoštol Pavel vlastně říká, že Bůh nás stvořil s těmito touhami proto, abychom je my křesťané s vděčností Jemu využívali.  To znamená, že nakonec ten důvod proč nám dal Bůh touhu dobře se najíst, zažít naplňující sexuální vztah a také další touhy je ten, abychom Mu děkovali. Ten důvod je ten, abychom z radosti nad těmito dary děkovali Jemu, kdo je dárce dobrých darů. Takže je to zároveň i výzva, abychom Bohu opravdu nepřestali projevovat vděčnost, za vše, co si užijeme, z čeho máme radost. To vlastně znamená, že i správně prožívaná sexualita nás vede blíže k Bohu.

 

2. Bůh určil sex pro manželství

Nejen, že Bůh stvořil člověka se sexuální touhou, On také stvořil dokonalé místo, kde tuto sexuální touhu naplňovat – manželství. Bible jasně ukazuje, že sex se nemá praktikovat ani před manželství ani mimo manželství. Sex před manželstvím Bible nejčastěji označuje slovem smilstvo. I když, jak jsme si již řekli, toto slovo se v Bibli používá i v jiném smyslu. Manželská nevěra je pak nazývaná nejčastěji cizoložstvím. Sám Ježíš říká: „Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky.“ (Mat 15:19) Když Ježíš popisu zlo, které vychází z našeho nitra, staví vedle sebe jak smilstvo, tak cizoložství. Zmiňuje tedy hříchy jak těch, kdo v manželství nežijí – což je jakýkoli sex, tak těch, kdo v manželství žijí – což je nevěra.

Pravdou je, že když dnešní člověk potká pár, který spolu dlouho chodí a nespí spolu, tak je považuje za raritu a nechce tomu věřit. Pro dnešního člověka je téměř nepochopitelné, proč by někdo se sexem čekal do manželství. Je pravda, že se sice v poslední době objevilo v médiích pár vlaštovek ve formě článků o panictví a panenství až do svatby. Dokonce jsem nedávno někde našel titulek, že panictví a panenství je zase v módě. Ale jo dnes už většinou jen z důvodu náboženského přesvědčení. Nenáboženští lidí v tom v naprosté většině žádný smysl nevidí. Ale my tu nechceme mluvit o tom, co je v módě či co říká náboženství, ale o tom, co je dobré, co chce Bůh.

Když apoštol Pavel mluvil o svobodných, tak zapsal: „Svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já. Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, neboť je lepší žít v manželství než se trápit.“ (1Kor 7:8-9) Nechci teď rozebírat, proč jim radí být svobodnými. Ale říká, že pokud by sexuální touha byla tak silná, že by nezvládli být svobodní, tak ať si raději někoho najdou a ožení či vdají se. Manželství je pro Pavla totiž jedinou cestou, kde realizovat své sexuální touhy. A každý, kdo praktikuje svůj sexuální život mimo manželství, se dopouští hříchu vůči Bohu, ale zároveň se okrádá o to nejkrásnější, co nám Bůh v této oblasti nabízí. Bůh nás totiž neomezuje. Bůh chce, abychom měli to nejlepší!

Pro ty, kdo zažívají sexuální touhy, ale nežijí v manželství nebo z důvodu nemoci partnera nemohou svoji sexuality praktikovat, bych řekl pár obecných doporučení. Utíkejte od sexuálních stimulů, kterých je všude plno, a ani to nemusí být pornografie. Utíkejte také ze situací, které zavánějí flirtem či s lehkovážným zahráváním si s city druhých. A opačně, utíkejte k Pánu Ježíši Kristu, u Něj hledejte podporu, naplňte svůj život službou Jemu. V Něm nalézejte svůj pokoj.

Jedno kázání samozřejmě nikdy nevyčerpá plně celou oblast lidské sexuality. Jsem vděčný, že žijeme v době, kdy je spousta dobré křesťanské literatury k tomuto tématu. Chci ale zakončit opět tou výzvou, kterou jsme začínali. Boží slovo nám říká: „Proto svým tělem oslavujte Boha.“ (1Kor 6:20) Možná bylo období nebo situace, kdy jste svým tělem Boha neoslavovali, protože jste i se svou sexualitou nezacházeli tak, jak chce On. Pokud jste ale činili pokání, On vám jistě odpustil. Ale možná jste pokání nečinili. Možná dokonce i dnes nakládáte se svojí sexualitou tak, jak se Mu to nelíbí. V tom případě Vás i dnes volám k pokání, k vyznání tohoto hříchu a k opuštění případného hříšného života. Ježíš odpouští a láme pouta hříchu. I vám chce pomoci.

Četl jsem jednou jedno svědectví. Jeden muž vyprávěl, jak jako vysokoškolák bydlel společně s dalšími křesťany v bytě a ve vedlejším bytě žila mladá žena s dítětem. Všimli si, že se tam docela střídali muži. Po čase se s ní trochu skamarádili, pomáhali ji hlídat dceru, občas jí něco nakoupili, když šli do obchodu. Začali se bavit o víře. Později jim řekla, jak je zničená, jak si proto jak žila, neváží už ani sama sebe. Oni ji vyprávěli o Ježíši a ona opravdu dělala krůčky víry. Potom ji vzali na jedno shromáždění do kostela, kde chodili. Zrovna tam hostoval jeden známý kazatel. Mluvil právě o sexuální čistotě. Na začátku své přednášky vzal růži a poslal ji do sálu. Řekl, aby si ji každý pořádně ohmatal, ovoněl, že si mohou případně utrhnout jeden okvětní lístek na památku.  Po jakémsi čase se k němu růže vrátila. Byla oškubaná, polámaná, nehezká. Kazatel tak chtěl mladým posluchačům názorně ukázat, jak vypadá ten, kdo se sexuálně vydává druhým před manželstvím.  A položil otázku. Kdo by takovou růži chtěl? A tímto je chtěl povzbudit, aby počkali se sexem do manželství, aby zůstali tou krásnou netknutou růží pro svého manžela, manželku. Ale na tu mladou ženu, která se v tomto příběhu poznala, to mělo zdrcující účinek. Kdo by o ni stál? Ale dostala odpověď. Stojí o ni Pán Ježíš Kristus. I když si člověk zničí život a má pocit, že o něj nikdo nestojí, není to pravda. Ježíš Kristus stojí o každého, kdo k Němu v pokání a ve víře přichází. Stojí i o toho nejzničenějšího! Věřte Mu, přijďte k Němu i dnes!

Audio záznam naleznete zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Kdo zakazuje ženit se?

(Tom, 12. 6. 2015 19:34)

No, jestli se nepletu, tak katolická církev svým kněžím - ne?