Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dá nám Bůh, o co prosíme?

5. 5. 2016

1.jpgŘekl jim: "Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: 'Příteli, půjč mi tři chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách, a já mu nemám co dát.' On mu zevnitř odpoví: 'Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal.' Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane a vyhoví mu pro jeho neodbytnost a dám mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!" (Lukáš 11,5-13)

Audio záznam naleznete zde.

Milí přátelé, bratři a sestry, přečetli jsme moc hezký text o modlitbě. Ten text v evangeliu Lukáše následuje tu pasáž, kdy Pán Ježíš učí učedníky modlitbu Páně.

Podívejme se na to, co tady Ježíš říká. Opět používá příklad z reálného života. Někomu přijde návštěva a tento člověk se v noci vydá k příteli, aby si od něj půjčil něco k jídlu, aby mohl pohostit návštěvu. Asi tu nebudeme rozebírat to, jaké kdysi měli zvyky a proč chodili na návštěvy v noci. Ale Ježíš tady říká, že přestože ten člověk už není ochoten pomoct, protože už je v posteli, nakonec vstane a pomůže proto, že mu ten druhý stále neodbytně buší na dveře. Tak aby měl pokoj a mohl spát, tak pomůže.

Já jsem už podobné situace také zažil, možná i vy. Když vás o něco prosí třeba vaše dítě nebo nějaký bezdomovec nebo třeba i prodejce nebo třeba maturant na posledním zvonění. Možná jim ani nechcete vyhovět, ale abyste od nich měli klid, tak jim raději něco dáte.

Co to tedy znamená? Znamená to, že když budeme Pána Boha dlouho otravovat svými modlitbami, tak je On odpoví, aby měl od nás klid? To určitě ne! Mnohá další místa v Bibli nám ukazují, že Bůh stojí o naše modlitby. Pána Boha naše modlitby neštvou, naopak Pán Ježíš nás chce povzbudit k vytrvalým modlitbám. To je tedy to první, co se učíme. Ježíš nás chce povzbudit k vytrvalým modlitbám. Ještě se k tomu vrátíme, ale podívejme se na tu další část.

A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“(v.9-10) Tato část začíná nádherným zaslíbením. Mnozí tento verš možná umíte zpaměti. Když budeme prosit, dostaneme, když budeme hledat, najdeme, když budeme tlouct, bude nám otevřeno. To je obrovské povzbuzení k modlitbě. A člověk by si mohl myslet, že od Pána Boha dostane, cokoliv chce, stačí se jen pomodlit. Ale je to opravdu tak? Podívejme se, jak to pokračuje:  „Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce?“ (v.11-12) I tady, jako by tento text potvrzoval, co jsme teď říkali. Přece by nám Pán Bůh nedal něco zlého, když prosíme o dobré.

Tak jak to tedy je? Nemají pravdu ti, kdo říkají, že pokud máme opravdu dost víry, Pán Bůh nám dá vše, o co si řekneme? Není problém v tom, že naše víra je příliš slabá? Nebo kde je ten problém?

Přestože si opravdu myslím, že má víra je slabá, jsem přesvědčen, že odpověď najdeme jinde. Než vám ji ukážu v tomto textu, dovolte, že připomenu dvě modlitby. První je modlitba Ježíše v Getsemane. Ježíš se modlí a prosí, aby Ho Pán Bůh uchránil před tím, co Ho čeká. Prosí o to důrazně. Prosí o to neúprosně a opakovaně. Ano, nutno dodat, že zároveň říká: „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má nýbrž tvá vůle se staň.“ (Lukáš 22,42) Jak to dopadlo? Pán Bůh dovolil, aby byl Ježíš mučen, posmíván a zabit. Ale všimněte si ještě něčeho. Po té modlitbě Ježíše tam najdeme jeden verš: „Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly.“ (Lukáš 22,43) Odpovědí na Ježíšovu modlitbu nebylo odstranění Jeho utrpení a smrti, ale přítomnost anděla, který mu dával sílu.

A ještě druhý příklad. Dovolte, že přečtu, co o svých modlitbách řekl apoštol Pavel: „A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ (2Kor 12,7-9) Pavel popisuje, že třikrát prosil za odnětí nějakého problému. Někteří si myslí, že to byla vada zraku. Ale nevíme přesně. Myslím, že to nebyly jen tři modlitby, ale tři intenzivní modlitební období. Pavel se před tím modlil za mnoho lidí. Mnohé uzdravil. Dokonce čteme o chlapci, kterého vzkřísil z mrtvých. Ale jeho modlitební prosba o něj samého odpovězena nebyla. Pán Bůh mu nedal, o co prosil. Ale co jsme tam četli? Pavel říká, že přijal Boží milost a Boží zaslíbení, že skrze tuto jeho slabost se projeví Boží síla. Tedy Pán Bůh mu nedal přesně to, o co prosil, ale Pán Bůh mu dal to, co bylo velmi dobré. A to je ta druhá pravda. Tou první bylo, že Pán Ježíš nás chce povzbudit k vytrvalým modlitbám. Tou druhou pravdou je to, že Pán Bůh nám nedá vždy, to co chceme my, ale přesto nám dá to, co je nejlepší. Nikdy nepochopíme, proč jednoho nemocného uzdraví a druhého nechá zemřít. Nikdy nepochopíme, proč jednomu pomůže hned skončit se závislosti a druhému ne.  Nikdy nepochopíme, proč někteří, o které se modlíme, uvěří a jiní ne. To musíme nechat v rukou svrchovaného Boha. Ale On nás ujišťuje, že nám nikdy neodepře dobré dary a dá nám to, co je nejlepší.

Podívejme se ještě zpátky do toho našeho textu. Máme zaslíbeno, že když budeme prosit, pak dostaneme. Když budeme klepat, bude nám otevřeno. Když budeme hledat, najdeme. Ale není řečeno co. Pán Ježíš nás povzbuzuje k vytrvalé modlitbě a ujišťuje nás, že když se budeme vytrvale modlit, Pán Bůh nám odpoví. Jen musíme počítat s tím, že nám nedá to, o co prosíme. Někdy má pro nás něco jiného. Pán Ježíš říká, že to určitě nebude něco, co by nám škodilo. Proto Ježíš říká: „Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce?“ (v.11-12) Pán Bůh nám nedá něco, co by nám škodilo, ale vždyť přece ani rodič nedá dítěti vše, o co si řekne. Dá mu to, co považuje za nejlepší. A Pán Bůh na naše modlitby reaguje tím, že nám dá to nejlepší.  

Celé je to shrnuto v tom posledním verši: „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!“ (v.13) Pokud se budeme vytrvale modlit, Pán Bůh nám dá Ducha svatého. A to je ten nejlepší dar. A Pán Bůh Ho štědře udílí tam, kde lidé k Němu přicházejí v modlitbě. Přítomnost Ducha svatého nám dá do srdce lásku, když zažíváme odmítnutí. Přítomnost Ducha svatého nám dává radost ve chvílích, kdy procházíme zármutkem. Přítomnost Ducha svatého nám dává pokoj uprostřed nepokojů. Přítomnost Ducha svatého nám dává také trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, tichost a sebeovládání.  

Bratři a sestry, dnešní text nás volá k trpělivým modlitbám. A to ne proto, abychom si něco vynutili, ale aby nám skrze modlitby Pán Bůh otevřel oči a abychom viděli, jak On odpovídá na naše modlitby. A není nic lepšího než vidět, že na naše modlitby reaguje tím, že nám dává ty nejlepší dary. Ale to uvidí jen ti, kdo jsou opravdoví modlitebníci.

Audio záznam naleznete zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Bůh nedává vždy to nejlepší - kvůli nám

(Daniel B., 6. 5. 2016 3:27)

"Tak jak to tedy je? Nemají pravdu ti, kdo říkají, že pokud máme opravdu dost víry, Pán Bůh nám dá vše, o co si řekneme? Není problém v tom, že naše víra je příliš slabá? Nebo kde je ten problém?"

Problém je v tom, když naše víra je příliš slabá, když nemáme správné motivy, když neprosíme, když muž nemá porozumění pro svou ženu, atd.

Mk 11,24: "Proto vám pravím: Věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali, a budete to mít."
Jk 1,5-7: "Nedostává-li se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá, a bude mu dána. Ať však žádá ve víře a nic nepochybuje. Neboť kdo pochybuje, podobá se mořské vlně, hnané a zmítané větrem. Ať si takový člověk nemyslí, že něco od Pána dostane."
Jk 4,2b-3: "Hádáte se a bojujete, a nic nemáte, protože nežádáte. Žádáte, a nedostáváte, protože žádáte špatně, abyste to vynaložili na své rozkoše."
1P 3,7: "Stejně muži: žijte se svými ženami podle poznání jako se slabší ženskou nádobou a prokazujte jim úctu jako spoludědičkám milosti života, aby vaše modlitby neměly překážku."

1. Ježíšova modlitba v Getsemane byla zodpovězena kladně. Ježíš prosil o toto: "ale ne má nýbrž tvá vůle se staň". A to, o co prosil, se skutečně stalo - stala se Boží vůle.

2. Ježíšova modlitba by byla zodpovězena kladně i v případě, když by neprosil o to, co chtěl Bůh: "Či myslíš, že nemohu poprosit svého Otce, a on mi hned pošle víc než dvanáct legií andělů? Jak by se však naplnila Písma, že se tak musí stát?“" Mt 26,53-54

3. Pavlova modlitba byla zodpovězena. I když mu Bůh nedal, o co prosil, dostal odpověď: "Stačí, když máš mou milost...". Poněvadž víra je ze slyšení, a slyšené skrze řeč Kristovu (viz Ř 10,17), nemůžeme věřit Bohu v protikladu toho, co On sám tvrdí.

"Pán Bůh nám nedá vždy, to co chceme my, ale přesto nám dá to, co je nejlepší"

Bůh často nedává to nejlepší - chyba není na straně Boha, ale na straně člověka.

Kolik je dnes křesťanů, kteří se jako Pavel usilovně modlí, dokud Bůh nepromluví?

Re: Bůh nedává vždy to nejlepší - kvůli nám

(Michal, 6. 5. 2016 6:56)

Díky Danieli, ano, kéž by nás Pán učil modlit se usilovněji!