Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nabídka práce

26. 4. 2015

a.gifTento týden jsme dostali dvě nabídky práce ve Slezské diakonii. Už jste o tom slyšeli. Jakákoli nabídka práce má většinou několik části. Nejprve se dovíte, jaká práce se vůbec nabízí. Potom se dovíte, jaké jsou požadavky na zaměstnance, na jeho vzdělání a praxi. Dále je tam také informace o tom, kolik pracovních míst je k dispozici. A nakonec je tam nějaká výzva, kde se máte hlásit a kdy. Dnes se podíváme na jeden biblický text právě touto optikou. Přečtěme si text z Matoušova evangelia.

 

Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo." Proste proto Pána žně ať vyšle dělníky na svou žeň!" (Matouš 9:35-38)

 

                Milí přátelé, přečetli jsme text, který popisuje službu Ježíše Krista, reakci Ježíše Krista a výzvu k učedníkům. Myslím, že tento text nám vlastně říká něco o křesťanské službě. Zkusme se tedy nad tímto textem spolu zamyslet a to podobně, jako bychom se zamýšleli nad nabídkou zaměstnání.

 

1. Pracovní náplň: Zvěstování a praktická pomoc potřebným

                Když hledáte práci, tak se vždy nejprve zajímáte o to, o jakou práci jde. I v  tom našem textu nejprve vidíme popis toho, jak Ježíš sloužil. Čteme: „Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu.“ (v.35) Naše povolání vychází z toho Ježíšova, takže tady vidíme i naši náplň práce.

                Co je tou náplní? Čteme, že Ježíš kázal evangelium a prakticky pomáhal nemocným. Jinými slovy, cílem křesťanského života je evangelizace a diakonie, tedy služba slovem evangelia a služba činem milosrdenství. Pro to nás tady Pán Bůh na tom světě nechal. Chce, abychom přinášeli zprávu o tom, že Pán Bůh nabízí člověku záchranu. Pán Bůh zároveň chce, abychom ukazovali na Boží láskyplné srdce naší službou milosrdenství. To je pracovní náplň pro každého z nás. Nikdo nemůže říci, že jeho se to netýká. Pán Bůh to očekává od každého křesťana. Ano, každý máme jiné dary a schopnosti. Každý máme jiné příležitosti. Ale povoláni jsme všichni. Kristovi následovníci jsou tedy volání k zvěstování evangelia a k službě milosrdenství.

Všimněme si ještě několika zajímavostí. To první je, že zde je řeč o tom, že Ježíš sloužil ve všech městech i vesnicích. To nám ukazuje, že nemáme sloužit jen některým lidem. Nemáme sloužit jen těm, kdo se nám jeví vhodní, kdo jsou nám sympatičtí, kdo o naši službu stojí či žádají, apod. Máme sloužit každému. Každý člověk potřebuje, aby mu křesťan sloužil. I to je součásti pracovní náplně.

                Nakonec si všimněme, kde Ježíš sloužil. V nabídce práce je vždy informace o místě výkonu práce. Z našeho textu, ale i z jiných míst víme, že Ježíš sloužil na veřejných prostranstvích ve městech i vesnicích, sloužil v synagogách, sloužil u soukromých rozhovorů v domovech nejrůznějších lidí. Jinými slovy, jeho služba se odehrávala všude. Nebyla omezena na sakrální prostor synagogy či chcete-li kostela. A to je další důležitá zpráva. Křesťanská služba není pouze službou na bohoslužbě či jiném shromáždění. Jako křesťané máme být připraveni sloužit kdykoli a kdekoli. Je to práce, kdy máme nonstop pohotovost. Když Pán Bůh zavolá, vstáváme a jdeme. K takové službě nás Pán Bůh volá.

 

2. Kvalifikace: Soucit

                To druhé, co se objevuje na nabídce zaměstnání je požadovaná kvalifikace. Často se tam dočteme o požadavku na vzdělání, na praxi, na znalost jazyků či vlastnictví řidičského oprávnění. Co požaduje Kristus? Podívejme se do našeho textu. Čteme: „Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.“ (v.36) Jediná požadovaná kvalifikace pro službu Kristu je soucitné srdce. Potřebujeme, aby nám bylo líto těch, kdo jsou ztraceni.

Jaké lidi Ježíš viděl v těch všech městech a vesnicích? Vysílené a skleslé, jako ovce bez pastýře. Myslím, že tady nejde jen o popis toho, co viděly Ježíšovy oči. Jde tady o popis toho, jací ti lidé byli. Na první pohled totiž lidé mohou vypadat spokojeně a šťastně. Ale uvnitř jsou prázdní a skleslí. Opravdově radostný člověk je pouze ten, kdo najde smysl svého života. A smysl lidského života je v tom, že se vrátíme k našemu nebeskému Otci. Opravdovou radost najde ten, kdo se vrátí k tomu, kdo jej stvořil a vykoupil. Tak se stáváme ovcí, která má Pastýře.

                Ale Ježíš viděl spousty těch, kteří Pastýře neměli. I kolem nás je spousta těch, kdo se to snaží zvládnout sami. Možná se mají i dobře a zažívají štěstí. Ale přesto nenašli tu zásadní radost, kterou najde ten, kdo v Kristu najde svého Pastýře.

                A to, co je tady tak důležité, je ta Kristova emoce. Bylo Mu jich líto. Jaká je naše emoce? Jaká je naše emoce, když vidíme rádoby šťastné a spokojené lidi, kteří žijí bez Krista? Jaká je naše emoce, když vidíme hříchem spoutané a utrápené lidi? Jaká je naše emoce, když vidíme trpící a ztrápené lidi, kteří neznají Pastýře? Je nám jich líto? Soucit nás totiž motivuje k akci. To, když jsme neteční a apatičtí, pravděpodobně způsobí, že zůstaneme nečinní. Ale soucit, způsobený vědomím, že lidé žijí bez Pastýře a směřují k věčnosti bez Pastýře, vede k službě, jakou jsme viděli i u Ježíše.

                Ježíš nás volá do služby. Ale hledá své následovníky, kteří by měli soucitné srdce. Pokud ho nemáte, tak o něj proste. Bůh rád dává dobré dary těm, kdo prosí.

 

3. Počet volných míst: Velký

                V naší nabídce práce se dostáváme k počtu nabízených míst. A tady se dovídáme, že je zde sousta volných míst. Co více, Bible nás ujišťuje, že vždy zde tato nabídka bude, protože kapacita nikdy nebude naplněna. Ježíš řekl: „Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo." (v.37)

                Co tady Ježíš říká? Říká, že nikdy nebude dost těch, kdo by se starali o utrápené. Pán Bůh stále hledá chlapce a děvčata, muže a ženy, kteří by horlivě vstoupili do Jeho služby.

 

4. Postup pro zájemce: Modlete se

                Jako poslední informaci většinou na nabídkách zaměstnání najdeme informaci o tom, jak by měli případní zájemci postupovat. Ježíš řekl: „Proste proto Pána žně ať vyšle dělníky na svou žeň!“ (v.38) To je velice zvláštní. Ježíš říká, že je tady obrovská potřeba. A my bychom možná očekávali, že tedy řekne, jděte a služte. A i to je určitě dobrá odpověď a na mnohých místech ji najdeme. Ale v této situaci Ježíš říká něco jiného. Ježíš říká, že se máme modlit.  A v modlitbě máme prosit, aby Pán Bůh vyslal dělníky na žeň! Víte, někdy se stane, že lidé vyšlou sami sebe. Někdy se stane, že pastorem, misionářem nebo presbyterem se stane někdo, koho Pán Bůh nevyslal, kdo se vyslal sám. A pak to není k prospěchu Božího díla. A proto Ježíš volá k modlitbě. Modlete se, aby Pán Bůh vyslal.

                Přátelé, dříve než vstoupíme do jakékoli služby, modleme se, aby nás Pán Bůh poslal. Když vidíme potřeby, modleme se, aby Pán Bůh někoho poslal. Na druhé straně bych chtěl varovat před tím, abychom neignorovali potřeby a nepředuchovňovali tuto otázku. Někdy to tak slyším od některých křesťanů. Oni mi řeknou, že nejsou v žádné službě, protože ještě neprožili žádné povolání. A tak sedí doma a koukají na telku. Je to katastrofa, když se lenivost skrývá za zbožnost. Ježíš takové počínání důrazně kritizuje.

                Máme se modlit. A když se modlíme, aby Pán Bůh někoho vyslal, tak nám Pán Bůh často na srdce klade nejrůznější oblasti, do kterých je třeba vstoupit. A tak nám často také ukazuje, že k tomu volá nás. Když jde o větší či dlouhodobější službu, je vždy dobré konzultovat to s bratry či sestrami ve sboru, protože Pán Bůh často povolává skrze slova druhých. A tak když od druhých slyšíte pozvání ke službě, neignorujte ho, ale zvažte, zda vás takto nevolá Pán.  

                Bratři a sestry, v církvi jsou různé konkrétní služby, do kterých Pán Bůh povolává své služebníky. Od misionářů v Iráku po úklid v kostele. Ale od každého křesťana Pán Bůh očekává, že bude sloužit zvěstováním té dobré zprávy o Pánu Ježíši Kristu, který nás vykoupil. Od každého křesťana Pán Bůh očekává, že budeme sloužit skutky milosrdenství. Máme to činit svým životem, svými slovy prostě tam, kde jsem. A tak kéž i naše odpověď na tuto Boží nabídku práce je ta, ke které nás volá Kristus. Modleme se, aby Pán vyslal dělníky na žeň. A s Izajášem jedním dechem dodejme: „Zde jsem, pošli mne!“ (Izajáš 6:8)

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář