Jdi na obsah Jdi na menu
 


Něco o konci světa

27. 11. 2014

a.jpgMáme neděli věčnosti a text, který je určen na tuto neděli mluví o druhém příchodu Pána Ježíše Krista. Víte, je spousta věcí, které i někteří skeptici dokážou přijmout. Můžete s nevěřícím člověkem hovořit o desateru nebo o některých Ježíšových principech lásky. A kde kdo to dokáže přijmout. Někteří dokonce dokážou přijmout i fakt, že tady byl Ježíš Kristus a snad někteří dokážou nějak pochopit a přijmout i Jeho smrt a vzkříšení. Ale když začnete mluvit o druhém příchodu, tak to už mnoho lidí nesnese. Vždyť to vypadá jako nějaké křesťanské sci-fi. I někteří křesťané mají problém jak se k této otázce postavit. A hlavně, vždyť ten druhý příchod očekávali už apoštolové. A od té doby už uplynulo 2000 let. Tak jak to vlastně je? Nechápeme to špatně? Vždyť i křesťané se mnohokrát spletli. Třeba tehdy, když tvrdili, že země je plochá. Podívejme se, co tedy Bible učí o druhém příchodu Ježíše Krista.

Audio není k dispozici. Video je pod textem. Kázání začíná v čase 10.00.

            Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a 'tisíc let jako jeden den'. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. (2. Petr 3:8-13)

 

            Apoštol Petr se vyjadřuje vlastně k podobným námitkám a obavám, které máme my dnes a potvrzuje učení Ježíše Krista i svými slovy. Podívejme se na to, co vlastně tvrdí. Zmíním tři jeho tvrzení týkající se budoucnosti.

 

1. tvrzení: Ježíš přijde určitě

            Petr říká: „Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost.“ (v.9) Petr říká, že Ježíš sice ještě nepřišel, ale že přijde. Reaguje tak na některé posměvače, kteří zpochybňují Ježíšův druhý příchod. Na začátku naší kapitoly čteme: „Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: "Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření."“(v.3-4) To, že se lidé budou smát z druhého příchodu Krista, Petr očekává a i nás to nemá překvapit.

Přesto by se někdo mohl zeptat, zda jsme někde neudělali chybu, zda dobře chápeme to, co Bible říká. Někdy k nějakým oblastem máme jen málo Biblických vyjádření. Nicméně, pozorný student Bible vidí, že druhý příchod Ježíše není v Bibli jen nějakou okrajovou záležitostí, která je nejasně vysvětlena. Naopak, je to jedno z nejrozšířenějších témat v Bibli. V jedné encyklopedii jsem se dočetl, že ve starém zákoně je 1845 odkazů na druhý příchod Krista. V novém zákoně se tomuto tématu věnuje 23 z 27 knih. A ty čtyři, které se tomuto tématu nevěnují to je list Galatským a tři knihy, které mají pouze jednu kapitolu. Celkem v novém zákoně najdete 318 odkazů na druhý příchod Krista. Druhý příchod Krista je diskutován v Bibli více než ten první. Na každou zmínku o prvním příchodu Krista je 8 zmínek o Jeho druhém příchodu. (Paul Lee Tan)

            Takže z toho vidíme, že druhý příchod Krista je důležitým tématem, které je v Bibli opakovaně vysvětlováno. Ale z druhé strany je tady pořád ten fakt, že Ježíš stále nepřišel. A to byl hlavní argument těch posměvačů už v době apoštolů. My navíc žijeme o 2000 let později. Co s tím?

Petr nám dává dva body vysvětlení. Za prvé ukazuje, že mezi naším a Božím vnímáním času je rozdíl. Říká: Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a 'tisíc let jako jeden den'“ (v.8) To ovšem není žádná nová myšlenka. To říkal už Mojžíš (Žalm 90:4). A dnešní teoretičtí fyzikové nám také na základě Einsteinových výzkumů říkají, že čas je za určitých podmínek proměnlivý.

            Ale člověk nemusí být znalec teorie relativity, aby mohl pochopit, že pokud je Bůh Stvořitelem, pak je Stvořitelem našeho časoprostoru a jako Stvořitel je nad tím vším – je nad časem i nad prostorem. Bůh je tedy Pánem nad časem a Petr nám říká, že to, co nám se zdá sice dlouho, v Božích očích dlouho není.   

            A potom tady Petr přidává druhý argument. Petr říká, že to, že Ježíš ještě nepřišel je důkazem Jeho trpělivosti s lidstvem. Bůh dává lidem čas, aby se v pokání k Bohu obrátili. I proto jsme vás dnes vyzývali, abyste si vzali Lukášovo evangelium a někomu ho darovali. Zatím je totiž ještě čas Boha poznat a v pokání k Němu přijít.

            Už když se díváme do starého zákona, tak vidíme Boha, který si prostě někdy dal na čas, tedy tak to viděli lidé. Vzpomeňte si třeba na potopu nebo na putování do zaslíbené země. Všechno to hrozně trvalo. A co teprve čekání na Mesiáše. Nebo třeba situace, kdy čekali na Ježíše, když umíral Lazar. Lidem se to vždy zdálo dlouho. Někdy se jim dokonce zdálo, že Bůh už to propásl. Ale Bůh věděl, kdy je ten správný čas a nikdy nebyl pozdě. A Písmo nám opakovaně hovoří, že ten první příchod, byl v ten pravý čas a tak si můžeme být jistí, že s tím druhým příchodem to bude právě tak. Bůh je Pánem času a ví co je nejlepší. A to je pravda ve věci Jeho druhého příchodu, ale i ve všech ostatních oblastech, které zažíváme. I proto Bible člověka volá, aby čekal na Hospodina, aby byl trpělivý. Prosme teda o trpělivé srdce a čekejme na Hospodina.

 

2. tvrzení: Ježíš přijde nečekaně

            To je druhé tvrzení, které Petr předkládá příjemcům svého dopisu. Říká: „Den Páně přijde jako přichází zloděj.“ (v.10) Přirovnání překvapivosti Kristova příchodu ke zloději není Petrův nápad. Petr tady vlastně rozvíjí to, co už řekl Ježíš. Ježíš svým učedníkům řekl: „Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu.“ (Matouš 24:42-43) Ten Ježíšův příklad potom používá kromě Petra i Pavel v listu Tesalonickým (1.Tesalonickým 5:2) a nakonec znovu zaznívá z úst Ježíše v knize Zjevení v dopise Sardskému sboru (Zjevení 3:3)

            Petr tady teda Petr svým posluchačům opět připomíná, že Ježíš přijde velmi nečekaně. Proč je to důležité? Proč to všichni zdůrazňují? Vidím dva hlavní důvody. Ten první je v tom, že nemáme věřit nějakým lidským předpovědím o Ježíšově příchodu a konci světa. V historii křesťanství nalezneme mnoho takových falešných předpovědí. A mnozí jim uvěřili. I tady v tomto regionu se našli takoví, kteří vyhlásili konkrétní datum a očekávali návrat Ježíše Krista. Samozřejmě se nedočkali. Písmo jasně svědčí, že příchod Krista bude nečekaný. Nikdo nezná a nebude znát přesný čas Kristova příchodu, jen Bůh. Takže se nenechme vyplašit, kdyby někdo šířil poplašné zprávy.

Ale je tady ještě ten druhý důvod. Písmo nám připomíná, že Kristův příchod bude nečekaný proto, abychom byli stále připraveni. Vědomí nečekanosti Kristova příchodu nás má vést k tomu, abychom žili tak, jako by Kristus měl přijít teď. Co to znamená? Jak být připraven? Prostě tak, že budeme žít vírou v toho, který za nás zemřel a vstal. My jsme dokonale připraveni tehdy, když věříme, že Ježíš za nás zaplatil dokonalou oběť, když zemřel za naše hříchy. Kéž by to byla pravda o každém z nás a kéž by naše životy vykazovaly ovoce takovéto spásné víry v tom, jak žijeme. 

           

3. tvrzení: Ježíš přinese konec i začátek

            To třetí a poslední tvrzení, které bych chtěl zmínit, je to, že Petr tady popisuje, že s Kristovým příchodem přijde konec tohoto světa, jak ho známe, ale zároveň přijde začátek nového nebe a nové země. Petr píše: „Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.“ (v.10) a potom ještě přidává: „V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.“ (v.12-13) Petr tady popisuje naprostý konec vesmíru, tak jak ho známe. Celý systém stvořeného světa se zhroutí. Tato představa také není nová. I toto už nacházíme ve starém zákoně. To, co známe, bude zničeno, a člověk bude postaven před Boží soud. A pro ty, kdo obstojí, je připravena nová země a nové nebe.

            Proč to Petr připomíná? Proč je důležité, abychom my na to pamatovali? Vidím tady opět několik rozměrů. Ten první rozměr je v tom, abychom si prostě uvědomili, že budování ráje na zemi nemá velkou cenu. Nemá smysl se tady moc zabydlovat. Nemáme si tady budovat pomníky naši slávy. Naše srdce se nemá připoutat k tomu, co zde máme.

Ale pokud je to opravdu tak, pak by někoho mohla přepadnout skepse. Proč tedy ještě něco tvořit? Proč stavět dům? Proč kupovat pozemek a zakládat zahradu? Vždyť to všechno lehne popelem a potom přijde soud. Odpověď je právě v tom slůvku soud. Vysvětluje to třeba apoštol Pavel: „Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království.“ (Koloským 3:23-24) Pavel tady říká, že když něco děláme s vědomím toho, že je to učiněno Pánu, tak potom u toho věčného soudu bude to naše počínání oceněni a odměněno. Odměnou je podíl v Božím království. Každý dobrý čin udělaný ve víře v Krista je něčím, co Kristus v soudný den odmění. Každý namazaný krajíc chleba, každé pomyté nádobí, každý osetý záhon, každá vyválcovaná kolejnice, každý prodaný počítač, každý roční report zisku, každý nový strategický plán … pokud je udělaný jako pro Pána, pak to přináší slávu Bohu a věčnou odměnu v nebesích. A právě proto Luther říká: „Kdybych vĕdĕl, že zítra přijde konec svĕta, zasadil bych ještĕ dnes jabloň.“ On by tu jabloň nesadil proto, aby přinesla užitek tady na tomto světě, ale proto, že každý čin udělaný pro Pána, má věčný užitek.

            Ale jak dělat ty činy pro Pána? Počítá se jen ten skutek, při kterém si na Boha vzpomeneme? Nebo ten, při kterém se pomodlíme? Určitě ne! I když je to skvělé, když se nám to tak daří a měli bychom o to usilovat. Nicméně, každý skutek, který činíme jako ti, kdo patří Bohu, a kdo si uvědomují, že to vše je pro Něj, každý takový skutek je skutek, který děláme Pánu.

            Ale Petr přidává ještě jeden důvod, proč je důležité pamatovat na to, že přijde konec. On říká: „Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne!“ (v.11-12) To, že jednou přijde konec, nás má motivovat k svatému a zbožnému životu.

            Ale jak žít svatý a zbožný život? Svatý život znamená život oddělený od hříchu. A tady, člověk, který chce žít svatý život, v prvé řadě přináší svoji hříšnost i konkrétní hříchy Bohu a činí z nich pokání. Prosí Boha o odpuštění. Ale zároveň prosí o sílu měnit se a hledá i cesty, jak nepodléhat pokušení. Vše začíná modlitbou, ale potom je třeba udělat i ten praktický krok. Proto Ježíš říká, že pokud nás svádí ruka, máme ji useknout apod. Samozřejmě On nemyslí doslovné sekání částí těla, ale ukazuje, že máme udělat všechno proto, abychom se i prakticky chránili od hříchu. Pokud je moji slabinou alkohol, vyhnu se mu úplně. Pokud nezvládám své chování na internetu, nainstaluji filtr. Pokud jsem nespolehlivý, koupím si kalendář. A mohli bychom pokračovat. Prostě snažíme se z Boží milosti umrtvovat hřích v našem životě. Kdo bojuje, je duchovně živý. Kdo to vzdal, umírá.

            A potom Petr říká, že máme žít zbožně. Jaký život je zbožný? Jakub říká: „Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.“ (Jakub 1:27) Zbožnost se projevuje tím, že vidíme nejen sebe, ale vidíme bližního, kterému sloužíme. Je nezbytností, abychom viděli potřeby druhých a hledali cesty, jak je naplňovat. 

            Za týden vstoupíme do adventu. Advent je obdobím přípravy na příchod Ježíše. Víme, že Jeho příchod je jistý a víme, že bude nenadálý. Zkusme se v tom adventu připravovat tak, že budeme usilovat o to, aby Kristus v nás uviděl zbožnost a svátost. Kéž nám On sám v tom pomáhá!

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář