Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nekupuj dezinformace!

27. 3. 2017

1.jpgTento týden jsem si přečetl rozhovor s Nikolasem Pravdou. Možná jste ho zaregistrovali také. Narodil se v Opavě, ale za minulého režimu s rodiči emigroval do Německa. V současnosti se živí jako šéfredaktor konspiračního serveru Pravda. Na serveru Pravda se dají přečíst nejrůznější „zaručeně pravdivé“ zprávy. Například o tom, že Angela Merkelová je příbuzná Hitlera, že ebolu v Africe šíří Červený kříž, že McDonald’s přidává do hranolek tmel a podobně. Jeho zprávy čtou tisíce lidí, kteří je potom sdílejí na sociálních sítích jako „zaručené informace přímo od zdroje“. A přitom nejsou pravdivé. Dnešní svět je zaplaven falešnými informacemi. Proč? Protože to vydělává. I Nikolas Pravda to přiznal. Díky tomu, že šíří nepravdu na serveru pravda, si žije jako král, zimu tráví na Mauriciu a užívá si, co hrdlo ráčí. A že šíří nepravdu a rozeštvává lidi proto sobě, to moc neřeší. Přitom jeho informacím věří tisíce lidí. Možná už i někdo z vás, kdo užíváte sociální sítě nebo třeba jen email, naletěl na podobnou zaručenou zprávu, třeba s velmi oduchovnělým obsahem. Musíme se mít na pozoru a nenechat se oklamat.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

Podobně začíná i text, který budeme dnes číst a který je určen na třetí postní neděli. Zaposlouchejme se do něj a to dnes v překladu Bible 21 století.

 

Ať vás nikdo neklame prázdnými slovy, neboť kvůli těmto věcem přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. Nebuďte tedy jejich spoluúčastníky. Kdysi jste byli tmou, ale nyní [jste] v Pánu světlem. (Efezským 5, 6-8)

 

Náš dnešní text nám přináší dva příkazy a dva odůvodnění, proč tyto příkazy poslechnout. Pusťme se tedy do tohoto textu s modlitbou, aby nás Pán vedl do pravdy o nás samotných a o Jeho vůli.

 

1. příkaz: Nenechte se oklamat prázdnými slovy

Bratři a sestry, když nás někdo oklame tím, že v hranolkách je tmel a my kvůli tomu začněme bojkotovat nějaký řetězec restaurací a navíc to doporučovat i druhým, tak to asi zas tak strašné důsledky nemá. Ano, poškodili jste třeba seriózní firmu, udělali ze sebe hlupáky, ale tím to asi tak končí. Ale když třeba někdo na základě „zaručených informací“ začne šířit zprávy, že jistá skupina obyvatel jsou špína, že infiltrují naši kulturu, že nás chtějí ovládnout, že jim jde pouze o naše peníze, tak už to začíná být nebezpečnější. Tak to totiž udělal Hitler, a jaké byly důsledky, asi nemusím připomínat. Je tedy důležité nenechat se oklamat.

Ten náš text hovoří, že se nemáme nechat oklamat prázdnými slovy. O jaká prázdná slova Pavlovi asi jde? Martin Luther, který kázal na tento text v 3 postní neděli roku 1525, táto slova pojí s verši, které předcházejí, a to především se slovy o sexuálních hříších. V předchozích verších se totiž píše: „O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky!“ (v.3-4) Luther tedy říká, že Pavel má na mysli prázdná slova těch, kdo hájí výše popsaný životní styl.

Pavel tedy efezské křesťany varuje, aby se od takových lidí nedali oklamat a věřili Božím normám pro naši sexualitu. Dovolte, že tady přidám ještě jeden podobný Pavlův výrok, tentokrát z listu Koloským. Těm Pavel podobně píše: „A toto říkám, aby vás nikdo neklamal přesvědčivými řečmi.“ (Kol. 2,4) A to slovo přesvědčivý doslovně znamená „řádně vyargumentovanými“ řečmi. Jinými slovy, Pavel tady říká, aby si křesťané dali pozor, protože argumenty odpůrců budou často znít velmi přesvědčivě. Když to bude zjevná hloupost, tak tomu věřit nebudeme, ale když to bude vypadat logické, hrozí, že podlehneme.

Ďábel je dobrý v argumentování. Vzpomeňte si, jak to udělal s Evou v zahradě. Dal ji dobrý argument. Za jeho nabídkou byla logika toho, že zakázané ovoce má Bůh jen pro sebe a proto má moc, kterou má. To bylo logické, lákavé, přitažlivé. A Eva s Adamem se nechali oklamat. Nemůže nás to moc překvapit. Kolikrát jsme my chybně něčemu věřili, protože to dávalo smysl. Bylo logické věřit, že se netočí země kolem slunce, ale slunce kolem země. Vždyť všichni viděli, že se slunce na obloze hýbe. Ale ani věci, které mají na první pohled smysl, nemusí být pravdivé.

Pavel nás varuje před přesvědčivými slovy, které by nás vedly k závěru, že Bůh nemá pravdu. To je vše o co jde. Pán Bůh třeba říká: Sex patří do manželství. A ďábel říká, že je přece logické, že musíš s těmi svými sexuálními potřebami něco dělat a nemůžeš čekat na to, až se vdáš a oženíš. Vždyť se může stát, že se nikdy neoženíš nebo nevdáš. To zní logicky. Nebo ďábel řekne, že přece už jste si řekli, že se vezmete a tak přece nemusíte čekat na tu svatbu, vždyť jde jen o formalitu. To zní logicky. Nebo ďábel říká, že když nejsi šťastný v manželství, tak máš jít za svým srdcem a užít si mimo něj. To zní taky logicky. Problém je, že jsou to všechno ďábelské útoky na Boží slovo, na Boží přikázání, na Boží rady, které dávají ještě větší smysl. Zní to logicky, ale jen proto, že nevidíme celou pravdu.

Pavel v mnohých svých listech připomíná: Nenechte se těmito slovy oklamat. A samozřejmě nejde jen o sexualitu. Jde o jakoukoli oblast. Kdykoliv nám někdo podsouvá pravdy, které jsou proti Božími slovu, jde o prázdná slova. Pozor, mluvím o pravdách, které stojí proti Božímu slovu. Naše interpretace Božího slova totiž může být mylná. I naše interpretace Bible může být prázdným slovem. Tím „plným“ slovem je slovo, které vychází z Boha a vede k Bohu.

 V prázdných slovech chybí Kristus, a proto jsou prázdná. Není v nich Boží vůle pro náš život, a proto jsou prázdná. A někdy to ani není cizí člověk, který nás chce oklamat. Jsme to my sami. Kolikrát už jsem slyšel: Já vím, že je to špatné, ale když já bez něj nemůžu žít. Nenechte se oklamat. Důsledky moc bolí!

 

2. příkaz: Nepodílejte se na tom, co dělají

Bible 21 ten text překládá: „Nebuďte tedy jejich spoluúčastníky.“ (v.7) To je tedy druhý příkaz, abychom si dali pozor, abychom my sami nepodporovali ty, kdo klamou prázdnými slovy, abychom sami prázdnými slovy nezačali klamat. Jak se to může stát? Nemohu tady vynášet detaily, ale už jsem se tolikrát setkal s tím, jak člověk, který se považuje za křesťana, dal opravdu velmi špatnou radu člověku, který prosil o pomoc. A když mluvím, že ta rada byla velmi špatná, tak tím myslím to, že byla zjevně v jasném rozporu s Božím slovem. Lehce se stane, že v některých oblastech zapomeneme na Boží slovo a potom se podílíme na tom, co dělají ti, kdo klamou prázdnými řečmi. Pavel před tím varuje.

Ale pojďme už rychle k těm dvěma odůvodněním.

 

1. odůvodnění: Na syny neposlušnosti přichází Boží hněv

To jsou tvrdá slova. Podívejme se ještě jednou na celý verš: „Ať vás nikdo neklame prázdnými slovy, neboť kvůli těmto věcem přichází Boží hněv na syny neposlušnosti.“ (v.6) Co tady vlastně Pavel říká? Ukazuje, že pokud se necháme oklamat prázdnými slovy, nebo sami klameme, může to vést až k tomu, že se staneme syny neposlušnosti. Tedy přestaneme poslouchat Pána Boha a přijdeme o víru. To je opět jeden z textů, který nám ukazuje, že nám všem hrozí veliké nebezpečí nevíry.

Dovolte, že se vrátím ke kázání Luthera na tento text. On tam zdůrazňuje, že ten, kdo se nechá oklamat prázdnými slovy a vydá se na cestu nepravosti, směřuje ke stejné katastrofě jako ten, kdo nikdy neuvěřil. Je objektem Božího hněvu, protože se postavil proti Pánu Bohu. A Luther dodává ještě něco. Luther říká, že takový člověk je na tom vlastně ještě hůř, než ten, kdo nikdy nevěřil, protože ví, jak by měl žít, a volí cestu, která jde proti Bohu. Takovýto člověk podle Luthera zažívá Boží hněv už za svého života, nejen až na posledním soudu. A Pavel nám dává toto varování, aby nám ukázal, jak nebezpečné je pohrávat si s těmi prázdnými slovy, se slovy, které vyprazdňují Pána Boha z našeho života.

 

2. odůvodnění: Už nejste tmou, jste v Pánu světlem

To druhé odůvodnění přidává Pavel nakonec. Zapsal: „Kdysi jste byli tmou, ale nyní [jste] v Pánu světlem.“ (v.8) Co se tady Pavel snaží říct? Snaží se nám připomenout, že bez Ježíše Krista jsme byli tmou. Ale díky velké Boží milosti jsme z té tmy byli zachráněni. Jinými slovy, On nám připomíná rozdíl mezi tím, kým jsme byli a kým jsme teď. Vidíte ten rozdíl ve svém životě? Pokud ne, tak platí jedna ze dvou možností: Buď jste tu změnu nikdy neprožili a v tom případě jste stále tmou nebo jste díky Boží milosti tuto změnu prožili ve věku, kdy jste to nechápali. Ale i v tomto případě vám teď je určitě jasné, jaký je rozdíl mezí vaší ztracenosti, ve které jste se narodili, a tím, co znamená patřit Kristu. Je to rozdíl jako mezi dnem a nocí.

Tu novou identitu tak krásně popsal apoštol Petr: „Vy však jste 'rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu', abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.“ (1.Petr 2,9)

Bůh ze své dobroty nás učinil světlem. A my máme svítit do tmy. A Pavel říká, nenechte se oklamat prázdnými slovy. Vždyť vy máte těmto lidem svítit. Vy jim máte přinášet to plné Boží slovo. Já jsem vás udělal světlem. Nemůžete podlehnout a nechat se oklamat. Kdo by svítil?

Dobře se to řekne, nenechte se oklamat. Ale jak? Možná by někdo poradil, abychom si zacpali uši a neposlouchali ta prázdná slova. A přestože je důležité umět někdy zařadit zpátečku a udělat krok zpět, je také důležité lidem naslouchat, abychom jim mohli sloužit a pomoct. Nemůžeme se zavřít do kostelů a utéct od lidí.

Je jediné řešení. Poslouchejte plná slova. Pokud jsou prázdná slova zaměřena proti Božímu slovu, tak plná slova budou Boží slova. Ano, říkáme to často, ale je to pro křesťana zásadní. Poslouchejme Boží slovo. Tam je pravda. Tak se posilujeme, aby ta prázdná slova nad námi neměla moc. Znalost pravdy nás ochrání před nepravdou. Kdybych věděl pravdu o hranolcích z McDonald‘s a o DNA Angely Merkelové, neohrozily by mne falešné informace. Ale my často pravdu neznáme. Žijeme ve světě, kde nemáme plnost poznání. Nicméně, můžeme poznávat pravdu o tom zásadním přímo od Pána Boha, z Jeho slova. I na čelní stěně sálu na Hutníku máme napsanou část z citátu Ježíše Krista: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (Jan 8,32) Pokud znáte pravdu, budete svobodnými od účinku falešných slov, od prázdných slov. Poznávejme pravdu, kterou nám přináší Bible.

Milí bratři a sestry, dnešní neděle nás má povzbudit k zápasu o naší víru, o to, abychom se nenechali oklamat. Na druhou stranu je ďábel dnes a denně úspěšný. Možná v malých věcech. Možná jsme zase uvěřili, že když zařveme, dosáhneme svého. Možná jsme uvěřili, že když trošičku překroutíme pravdu, bude lépe. Možná jsme se nechali ovlivnit a vypustili nějaké zprávy, které neměly být veřejné. Sami si dosaďte, co tam chcete mít. Ale pravdou je, že dokud žijeme na tomto světě, budeme oklamávání prázdnými slovy. Ale máme jeden lék. Máme Ježíše Krista. Máme toho, který ani jednou nepodlehl prázdným slovům a nepodílel se na hříšném chování. Máme toho, který je dokonalým světlem světa. Máme toho, který se rozhodl zachránit nás od Božího hněvu tím, že se dobrovolně stal objektem Božího hněvu. Zemřel místo mne a místo vás, abychom už nežili sami sobě, ale Jemu. I dnes k Němu znovu můžeme přijít, prosit o odpuštění a o novou sílu nebýt pod vlivem prázdných slov, ale věřit slovu toho, který nás „povolal ze tmy do svého podivuhodného světla“. (1.Petr 2,9)

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář