Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ochrana před infarktem

2. 6. 2008

V březnu tohoto roku jsem byl pozván do sboru v Třanovicích s kázáním. Téma, které mi dali bylo „Neustále se modlete za proměnu srdce.“ Měl jsem mluvit o potřebě proměněného srdce. Já jsem tam položil jednu otázku k zamyšlení, kterou teď položím i vám. Zamyslete se krátce nad někým, kdo vám přijde na mysl, když hovoříme o potřebě proměny srdce. Přemýšlejte o tom chvilku... Pokud tou osobou, nad kterou právě přemýšlíte, jste vy sami, pak je to dobré znamení. Nikdy, nikdy, nikdy ... si nemyslete, že vaše srdce už je v pořádku. Všichni potřebujeme, aby naše srdce bylo proměňováno. Já potřebuji, aby mé srdce bylo proměňováno. Ano, Pán Bůh touží po tom, abychom v prvé řadě my měli proměněné srdce. On touží po tom, abychom se starali v prvé řadě o své vlastní srdce. Jinak nám hrozí duchovní infarkt.

Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.

 (Přísloví 4:23)

Dovolte, že si dnes společně s vámi položím a zároveň odpovím tři důležité otázky: Co to znamená chránit své srdce, proč ho máme chránit a jak to máme dělat. Mým cílem je, abychom dnes toto místo opouštěli s vědomím, že ochránit vlastní srdce je náš nejdůležitější úkol, který budeme chtít splnit za každou cenu. Ale pusťme se už do jednotlivých otázek a jejich odpovědí.

1.otázka: Co znamená chránit své srdce?

                Dovolte, že začnu docela detailně. Prvně se zamyslíme nad tím, co Šalomoun myslí tím, když používá slovo srdce. Vnitřní tělesné orgány měly totiž úplně jiné přenesené významy, než mají dnes. Například asi víte, že starý zákon často mluví o našem ledví, jako o centru našich emocí. Kdybych dnes přišel za manželkou a řekli ji, že ji miluji z celých svých ledvin, tak by ji to asi moc nepotěšilo. My dnes ve spojitosti s pocity mluvíme o srdci. Na druhé straně starý zákon nemá srdce spojené pouze s emocemi, ale chápe srdce jako zdroj myšlenek a postojů. Téměř bychom mohli říct, že to, co starý zákon nazývá srdcem, bychom my dnes nazvali myslí. Nejde to říci všeobecně, ale pokud vám to pomůže, tak si dnes při tom, jak budeme mluvit o srdci, představte naši mysl.

                Kdybychom se před stovkami let zeptali na ulici, co znamená chránit své srdce, tak by nám průměrný muž možná odpověděl, že je třeba mít dobré brnění, které by nás ochránilo před zásahem šípu do srdce. Žena by možná řekla, že je třeba si dávat pozor, aby se špatně nezamilovala. Kdybychom se zeptali dnes, tak by nám nejpravděpodobněji odpověděli, že je důležité dávat si pozor na cholesterol a pravidelně cvičit. Ano, tím vším ochráníme své srdce. Ale tento text nemluví o srdci jako o vnitřním orgánu, který může být poškozen, ani nemluví o srdci, jako o centru našich emocí. Tento text mluví o srdci jako zdroji myšlenek. Chránit své srdce tedy znamená chránit své myšlení a postoje.

2.otázka: Proč máme chránit své srdce?

                Po tom, co jsme si uvědomili, že chránit své srdce znamená chránit své myšlení a postoje, tak se musíme ptát, proč je máme chránit. Odpověď by mohla být velmi samozřejmá a jednoduchá. Mohli bychom říci: Protože nám to říká Bible. A jelikož jsme přesvědčeni, že Bible je zjevením Boží vůle pro člověka, tak bychom o tom nemuseli více debatovat. Ale pochopení toho, proč nám to Bůh přikazuje, nám pomůže i s odpovědí na otázku, jak máme chránit své srdce.

                Všimněme si jednoho slůvka, které v tom našem textu máme. Je to slůvko „především“: „Především střez a chraň své srdce.“ Toto slůvko nám hodně napoví. Boží slovo nám totiž říká, že chránit srdce je důležitější než chránit cokoli jiného. Chránit naše srdce (myšlení a postoje) je důležitější než chránit naše zdraví. Chránit naše srdce je důležitější než chránit naši peněženku a doklady. Chránit naše srdce je důležitější než chránit naše děti. Chránit naše srdce je nejdůležitější. V praxi to znamená, že za jistých okolností můžeme zanedbat všechno ostatní, ale ne ochranu našeho srdce. A když to řekneme ještě tvrději, v praxi to znamená, že je lepší zanedbat další dobré a důležité věci, než abychom zanedbali naše srdce. To je v životě křesťana zásadní a nikdy na to nesmíme zapomenout. Proto to řeknu ještě jednou. Je lepší zanedbat dobré a důležité věci, než zanedbat naše srdce. Však si vzpomeňte na Martu a Marii, když byly u Ježíše.

                Dovolte jeden příklad. Nesmírně si v této oblasti vážím své manželky. Když vidí, že potřebuje chránit své srdce, tak jdou ostatní věci stranou a ona se někde zavře, čte si Bibli, modlí se. Může to znamenat, že nestihne všechno uklidit, může to znamenat, že oběd bude později, může to dokonce znamenat, že nejmladší dcerce pustí Bolka a Lolka, aby měla potřebný klid. Ano, není to ideální řešení. Ale víte co, je to to nejlepší řešení. Pro mne je to, že máme jednou za čas méně uklizený byt, pozdě uvařený oběd a třeba i nějakou tu nedůslednost ve výchově dětí rozhodně méně důležité než manželčino ochráněné srdce. Její srdce je pro mne důležitější než jakýkoli úklid, vaření či výchova. Její srdce je důležitější i pro naše děti. A proto si své manželky nesmírně vážím a je pro mne obrovským vzorem.

                Milí přátelé, je pro vás ochrana vašeho srdce důležitější než všechno ostatní? Měla by být! A proč? Druhá část verše nám odpovídá: „Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.“ Polský překlad říká: „bo życie ma tam swoje źródło.“ Ochráněné srdce je pramenem života. Vše , co děláme vychází ze srdce. Pokud bude naše srdce ochráněno, bude všechno ostatní v pořádku také. Celý náš život bude zabezpečen. Podobně to říkal i Ježíš, když řekl: „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Mat. 6:33) Když nechráníme především naše srdce, když nehledáme především Boží království, pak se naše srdce velmi rychle zaplevelí. Dovolte ještě jeden Ježíšův citát: „Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka.“ (Marek 7:21-23) Pokud dovolíme jakoukoli drobnou nečistotu v našem srdci, pak hřích rychle zaplevelí celé srdce. Stačí to, že dovolíme naším očím, aby hleděly, na co chtějí, a může to skončit cizoložstvím. Stačí nečinit pokání z naší chtivosti a může to skončit loupeží. Stačí neřešený hněv a může to skončit až vraždou a mohli bychom pokračovat dál. Tragické hříchy nepřijdou z ničeho nic. Přicházejí, protože se neřeší už ta prvotní drobná selhání. Přátelé, buďme ostražití, netolerujme hřích v žádné podobě. Chraňme své srdce. Jde totiž o život. Jde o věčnost. Hrozí tady duchovní infarkt.

3.otázka: Jak máme chránit své srdce?

                Už jsme si odpověděli dvě zásadní otázky. Víme, že chránit své srdce znamená chránit své myšlenky a pohnutky. Také víme, že tato ochrana je nejdůležitější, protože pokud své srdce neuchráníme, je ohrožen celý náš život - a to jak ten pozemský tak především ten věčný. Teď se tedy ptáme, jak to naše srdce můžeme chránit.

                Jako v moderní kardiologii, tak i v té duchovní potřebujeme pravidelnou kontrolu činnosti našeho srdce. Jelikož víme, že jsme náchylní k duchovnímu infarktu, potřebujeme pravidelnou kontrolu srdce. Své srdce tedy můžeme chránit tak, že se často budeme dívat, co v něm je. Položte si právě teď otázku: Co je v mém srdci? Co tam je, co tam nepatří? Možná tam uvidíte neodpuštění vůči členu rodiny. Možná si vzpomenete na Váš hněv vůči sousedovi. Možná si vzpomenete na pomluvu, kterou jste vyslovil. Možná můžete činit pokání z toho, že jste dnes zpíval tak, že ani nevíte co. Pokud chceme usilovat o čisté srdce, potřebujeme se pravidelně v průběhu dne zastavit a zeptat se, co je v mém srdci. Učme se využívat příležitosti, které v průběhu dne máme, abychom se zeptali: Co je v mém srdci? Možná, když jedete autem ze schůzky na schůzku, položte si tuto otázku a proste Boha, aby Vám ukázal, pokud jste někde nejednali správně. Možná cestou ze školy, položte si tuto otázku. Položte si ji, když stojíte ve frontě před pokladnou, když čekáte u holiče, prostě kdykoli jste sami.

                A potom tady máme další nástroje, které nám Pán Bůh dal. Naše srdce chráníme tím, když se pravidelně vystavujeme působení Božího slova, když ho čteme, posloucháme. Naše srdce chráníme tím, když přicházíme do společenství, když přicházíme ke stolu Páně. To jsou všechno nástroje, které nám Pán dal. Zaručuji Vám, že pokud se budete pravidelně ptát na to, co je ve vašem srdci, pokud budete pravidelně čerpat z Božího slova a společenství křesťanů, pak Ježíš to vaše srdce ochrání. To je totiž Jeho největší poslání. Proto On přišel na tuto zem, aby zemřel za naše hříchy, aby očistil naše srdce a aby v nás působil skrze svého Svatého Ducha a tak je udržoval čisté. Jen díky Jemu je vůbec možné ochránit své srdce. Bez Něj bychom je nikdy čisté neměli a tak bychom ho ani nebyli schopni čisté udržet. On je jedinou nadějí.

                 Bratři a sestry, já sám jsem v tom zápase o čisté srdce mnohokrát selhal. Kolikrát jsem dovolil, aby se v mém srdci usadila nějaká hořkost, když mne někdo zranil. A já jsem ji toleroval a mé jednaní k dané osobě nebylo vůbec v pořádku. Kdybych hned činil pokání, předešel bych mnohým dalším škodám. Proto se chci modlit, aby mi Bůh ukazoval mé srdce a aby jej On sám chránil. Připojte se ke mně a rozhodněte se dnes, že budeme především chránit své srdce. Dřív než ráno vstaneme z postele, prosme o pomoc, aby nám Pán Bůh skrze Jeho Svatého Ducha pomohl chránit naše srdce. Zkusme to tento týden. Každé ráno se modlit o ochranu srdce.

Šalamoun při posvěcení chrámu mluvil také o čistotě srdce. Modlil se, aby se lidé do chrámu přicházeli modlit o čistotu srdce. Modlil se takto. „[Hospodine] vyslyš každou modlitbu, každou prosbu, kterou bude mít kterýkoli člověk ze všeho tvého izraelského lidu, každý, kdo pozná ránu svého srdce a rozprostře své dlaně obrácen k tomuto domu. Vyslyš v nebesích, v sídle, kde přebýváš, a odpusť, ..., neboť znáš jeho srdce - vždyť ty sám jediný znáš srdce všech lidských synů.  (1.Král. 8:38-39)