Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ochráněn pokojem

26. 8. 2007

Jedno z velmi důležitých slov používaných v Bibli je slovo „pokoj.“ V běžném životě už ho velmi často nepoužíváme a pokud ho přece jen použijeme, tak tehdy, když někomu řekneme, aby „nám dal pokoj.“ V tomto smyslu žádáme po někom, aby nás už přestal obtěžovat a aby nás nechal být. Ale pokud by to byl veškerý význam slova pokoj, tak by toto slovo pravděpodobně nebylo součástí většiny biblických požehnání, pokoj by nebyl ovocem Ducha svatého, pokoj by nebyl jednou z nejdůležitějších biblických hodnot.

                Dnes se o tomto pokoji něco dovíme. Dnešní text nám hovoří o pokoji. Dnešní text zdůrazňuje, že tento pokoj přichází od Hospodina těm, kdo v Něj doufají.

 

Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.( Izajáš 26:3)

 

                Tento text nám říká, že Hospodin chrání pokojem ty, kdo v Něj doufají. A mou modlitbou je, aby Hospodin dnes nastavil zrcadlo naším duším, abychom si uvědomili, zda náhodou nedoufáme v něco jiného než v Hospodina a zda náhodou nezažíváme nedostatek pokoje.

                Nejdříve si však musíme definovat, co je a co není pokoj. Biblický pokoj není absence problému a těžkostí. Kdyby tomu tak bylo, pak by apoštolé neznali pokoj, protože všichni zažívali kruté pronásledování a naprostá většina z nich zemřela mučednickou smrtí. Pokoj tedy není ani to, že se zavřu někde, kde mně nikdo nebude obtěžovat. Pokoj, o kterém mluví Bible je vnitřní pokoj, pokoj s Bohem, pokoj se svým svědomím, vždy přítomný pokoj, pokoj ve všech situacích. Jde o pokoj jako opak k trápení, soužení, starání, depresi a sklíčenosti. O takovém pokoji je zde řeč. Takový pokoj si Židé přáli, když se zdravili slovem Shalom. Takovým pokojem se žehná. Takový pokoj Bůh nabízí. Tento pokoj není samozřejmostí. Tento pokoj je znakem zdravého křesťana.

                A o tomto pokoji nám říká náš dnešní text dvě pravdy. Ta první je, že tento pokoj přichází od Hospodina a tou druhou pravdou je, že jej dostávají ti, kdo důvěřují Hospodinu. Zamysleme se společně nad těmito pravdami.

 

1.pravda: Pokoj přichází od Hospodina

                Celá kapitola, ze které je náš text citován, začíná slovy: „V onen den se bude zpívat v judské zemi tato píseň.“ (v.1) a potom následují slova této písně. Takže i slova našeho textu patří do úst těch, kteří jsou následovníky Ježíše Krista. Z toho je tedy jasné, kdo je ten, kdo chrání pokojem. Je to Hospodin. V Bibli máme celou škálu dalších veršů, které nám ukazují, že jedině Bůh je zdrojem pokoje. Hned ve dvanáctém verši této kapitoly je nám to znovu a důrazně připomenuto: „Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj.“ Ale i v jiných částech Bible nacházíme podobná svědectví: „Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.“ (Žalm 29:11) „Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.“ (Řím. 15:13)

                Ze čtených textů je zřejmé, že pokoj vychází od Hospodina. Člověk je  pouze příjemce tohoto pokoje. Proč je to tak strašně důležité? Protože my lidé vždycky budeme mít tendenci zajišťovat si  ten pokoj sami. Ale my sami tohoto pokoje dosáhnout nemůžeme.

                Však se podívejte do minulosti jakým způsobem člověk zajišťuje pokoj. Kolik bylo různých válečných příměří a podepsaných mírů, ale válka je tady stále. Člověk chce vnést pokoj do otázky nefunkčních manželství a proto přišel s nápadem rozvodu. Člověk doufal, že si zajistí pokoj. Ale ani tady pokoj není a nebude, protože se člověk obrací proti Bohu a porušuje Boží příkaz, aby nerozlučoval, co Bůh spojil.

Člověk často utíká, aby nalezl pokoj v alkoholu nebo v drogách. Ale to nevede k pokoji. To přináší ještě větší nepokoj. Člověk je s někým pohádaný a tak se rozhodne, že se s ním nebude vídat, ale to nevede k pokoji, ale k ještě horšímu nepokoji. Člověk uslyší, že jej někdo pomluvil, tak ho pomluví taky, aby si ulevil, ale to nevede k pokoji. Člověk zažije zklamání dobrého přítele, a proto to přátelství omezí a utlumí, ale to k pokoji nevede. Člověk touží po pokoji a klidném stáří a proto svůj produktivní věk stráví od rána do večera vyděláváním peněz, ale peníze pokoj ve stáří nezajistí. Člověk má strach z nemoci a smrti a proto cvičí, udržuje zdravou životosprávu, ale ani to pokoj nezajistí.

                Jediný pravý pokoj přichází od Hospodina. On sám ho daruje. On daruje pokoj, který je silnější než deprese z nefunkčního vztahu. On daruje pokoj, který překoná strach z nemoci a smrti. On daruje pokoj, když trpíme strachem o budoucnost našich dětí. On daruje pokoj, když musíme učinit nějaké velké rozhodnutí. On daruje, pokoj když čelíme nepříznivé finanční situaci. Bůh nabízí takový pokoj všem lidem. Ale jen ti, kdo po takovém pokoji touží jej přijímají.

               

2.pravda: Pokoj obdrží ti, kdo doufají v Hospodina

                Důvěra v Hospodina je projevem touhy po pokoji. Bůh dává svůj pokoj těm, kdo v Něj doufají. A jak se to doufání projevuje? Projevuje se tím, že se snažíme žít podle Jeho vůle. Pán Bůh nám tu svou vůli zjevil ve svém slově, v Bibli. Tady je popsána Boží vůle. Mnoho lidí si myslí, že Bible je plná zákazů a příkazů, které nás mají omezit. Ale přesný opak je pravdou. Bůh nám nedal všechny své příkazy a doporučení, aby nás omezil a stál nad námi s bičem a švihl nás přes prsty, kdykoli zhřešíme. Bůh nám dal své příkazy a doporučení, aby nás ochránil a aby ten náš život byl co nejkrásnější, aby byl naplněn pokojem. Proto poslouchám Boha, proto mu důvěřuji, i když se mi může zdát, že mé vlastní řešení je lepší a že už nemám sílu to řešit tak, jak to chce Bůh.

                Když jsem z někým pohádaný, tak to nebudu řešit po svém, ale budu důvěřovat Božímu slovu, které říká, že já mám být tím prvním, kdo v pokání přijde za druhým člověkem a bude usilovat o usmíření. Prostě budu důvěřovat Bohu, že to je to nejlepší, i když se mi zdá, že existuje jednodušší řešení.

                Když mi prodavačka v obchodě vydá o 100 Kč více než měla, tak budu důvěřovat Hospodinu, který mě volá k čestnosti a půjdu to vrátit, i když by z mého pohledu bylo jednodušší a příjemnější si to nechat.

                Když uslyším, jak můj dobrý přítel někdo někoho pomlouvá, tak budu důvěřovat Hospodinu a  napomenu ho, i když by bylo jednodušší prostě mlčet a nedělat si problémy.

                Když je moje manželství v troskách, tak odmítnu jakoukoli myšlenku na rozvod, protože chci důvěřovat Hospodinu, který říká, že nenávidí rozvod a že manželství je člověkem nerozlučitelné.

                Když mi soused dělá obrovské naschvály, tak odmítnu příležitost se mu pomstít, protože chci důvěřovat Hospodinu, který říká, že msta náleží jen Jemu.

                Když procházím krutou nemocí, tak odmítnu zlořečit Bohu, protože chci důvěřovat Hospodinu, který mne ujišťuje, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kdo milují Boha.

                Nechci tady říkat, že je to jednoduché, ale vím, že Pán Bůh nám chce dát sílu k tomu, abychom mu důvěřovali. Potom budeme zažívat pokoj. Pokud ve svém životě zažíváte nepokoj, obavy, nejistoty, tak je třeba si položit otázku, jak vypadá má důvěra Bohu. Protože v životě toho, kdo důvěřuje Bohu, vítězí pokoj. Pokoj zažíváme, když uděláme velké rozhodnutí, pokoj zažíváme, když čelíme těžkostem, pokoj zažíváme, když nevíme, co s námi bude.

                Před několika týdny jsme se sešel manželským párem, jejichž dcerka trpí zhoubným nádorovým onemocněním. To je nesmírně těžká situace. To je kritická situace. Byl jsem ale ohromen pokojem, který měli. Říkali, že jim Pán Bůh dává milost být připraveni na cokoli. Důvěřují Bohu, chtějí mu být poslušní a odměnou je pokoj v tak nepokojné situaci.

                Tento týden jsem se setkal s dalším manželským párem, který mi popisoval, jak se rozhodli, že manželka skončí s prací, aby mohla být doma s dětmi. Svědčili o tom, že teď zažívají obrovský pokoj, protože si uvědomili, že jejich rozhodnutí je rozhodnutím shodným s Boží vůlí.

                To jsou jen dva příklady toho, jak nám Hospodin může dát pokoj. Bůh dává pokoj těm, kdo Mu důvěřují, kdo v Něj doufají.  Toužíme po takovém pokoji? Jak se to projevuje v mém životě? Rozhodněme se důvěřovat Hospodinu vždy a ve všem.  Ano, někdy je to nesmírně bolestivé, ale vždy to stojí za to.

                Tento týden jsme měli v našem městě několikrát bouřku. Jednoho večera, když jsem šel spát a zhasl v ložnici, všiml jsem si že oblohu křižují blesky. Ale při tom bylo naprosté ticho. Bouřka byla příliš vysoko a příliš daleko. Něco podobného můžeme zažívat, pokud důvěřujeme Hospodinu. Ty bouřky z našeho života nezmizí. Ale uprostřed těch bouřek můžeme být v Hospodinu ztišeni a zklidněni. To je pokoj, který přichází od Hospodina. To je pokoj, který přeji každému z Vás.