Jdi na obsah Jdi na menu
 


Působení Ducha svatého

20. 11. 2007

Evangelista Moody jednou ve svém kázání vytáhl sklenici a zeptal se přítomných, jak by z té sklenice mohl dostat ven vzduch. Jeden z posluchačů navrhl odsát ho pumpou a vytvořit vakuum. Moody podotknul, že vakuum by ta sklenice nevydržela a rozpadla by se. Když nepřicházela žádná další odpověď, nalil do té sklenice vodu a poukázal na to, že se často snažíme vysát hřích z našeho života. Místo toho se máme nechat naplnit Duchem svatým.

 

Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se: "Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči: Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!" Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: "Co to má znamenat?" Ale jiní říkali s posměškem: "Jsou opilí!" Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: "Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně: Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí - vždyť je teprve devět hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele: 'A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat. (Skutky 2:1-18)

 

Dnes budeme mluvit o letnicích, o velice důležitém naplnění Duchem svatým. A v tomto textu  se dočítáme, co se vlastně stalo a zároveň vidíme jaké byly důsledky letnic.

My ten příběh známe velmi dobře. Skupina 120 následovníků Pána Ježíše je shromážděna při modlitbě a čeká na příchod Přímluvce. Když jim o této události říkal Ježíš naposledy, mysleli si, že Ten přímluvce přijde a obnoví Boží království na zemi. Ježíš jim tuto myšlenku vyvrátil. Takže tito lidé čekají a ani neví na co. Ale uposlechli Ježíšova pokynu. Nevrátili se do svých domovů, které měli většinou v Galileji, ale čekají v Jeruzalémě.

Najednou se strhne naprosto nepřirozený hukot, který má nejblíže snad k hukotu prudkého větru a na nich se ukážou nepřirozené jazyky, které vypadají jako oheň. Ve chvíli, kdy se objeví tyto naprosto nepřirozená a nepochopitelná znamení jsou všichni naplněni Duchem svatým.

Okamžitě po této události vidíme jisté důsledky – důsledky naplnění Duchem svatým. A přestože toto naplnění Duchem svatým je naprosto jedinečné a nikdy v historii se už neopakovalo a nebude opakovat, tak ty důsledky zůstávají dodnes. Člověk, který při znovuzrození přijímá Ducha svatého může ve svém životě očekávat stejné důsledky, protože to jsou důsledky přítomnosti Ducha svatého v lidském životě. Dnes bych se společně s vámi chtěl zamyslet nad dvěma z nich, nad dvěma dary Ducha svatého křesťanské církvi.

 

1.dar Ducha svatého: Vzbuzuje u druhých zájem o Boží slovo 

Jedním z důsledků toho, že následovníci Ježíše přijali Ducha svatého byl fakt, že začali mluvit cizími jazyky. Jazyky lidí, kteří právě navštěvovali židovský svátek letnic. Všichni návštěvníci slyšeli zvěst Božího slova ve svém vlastním jazyce. A to se nestalo proto, aby rozuměli, protože většina z nich aramejsky rozuměla. Duch svatý si vybral tento způsob, aby u těchto lidí vzbudil pozornost a zájem o Petrovu zvěst. A tak se stalo, že vznešení lidé poslouchali ubohého galilejského rybáře – Petra.

Nikde v Bibli nečteme, že by přijetí Ducha svatého muselo být vždycky doprovázeno stejným znamením. Zde čteme o naprosto výjimečné události. Duch svatý vybral tuto možnost, jak vzbudit u lidé zájem, protože On sám to tak chtěl a protože to bylo nejvhodnější pro prostředí, kde bylo tolik cizinců.

Vzbuzuje Duch svatý zájem o Boží Slovo i dnes? Určitě ano. Duch svatý k tomu často používá právě naše životy. On nám v Božím slově říká, jak se máme chovat a naše jednání se potom stává pozvánkou ke Kristu. Když lidé vidí náš život, jsou ochotni i poslouchat naši zvěst. Musím se vás drazí bratři a sestry zeptat. Je tomu tak ve vašem životě? Apoštol Petr nás vyzývá: „Žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu 'v den navštívení“ (1.Petr 2:12). Máme žít tak, aby Duch svatý mohl použít právě náš život k tomu, aby lidé kolem nás uvěřili. Máme žít tak, aby lidé, po tom co uvěří, řekli, že  náš život byl pro ně vždycky svědectvím a aby nám za to poděkovali. Tohle nám říká apoštol Petr. Jak je tomu se mnou? Jak je tomu s vámi? Jsem já svědectvím? Jsou naše rodinné vztahy svědectvím? Je můj dům svědectvím o tom, že jsem křesťan?

Nedávno jsem slyšel vtip. Víte podle čeho se pozná, že je ryba věřící? Podle toho, že má na sobě přilepené auto. Autor vtipu naráží na fakt, že křesťané si polepují auta rybičkami. To je sice v pořádku, ale je v nepořádku, když tento symbol křesťanství není v souladu s naším chováním. Drazí přátelé, nálepky ryby na autě nebo křížky na krku nejsou svědectvím, pokud nejsou podloženy svědectvím života. Duch svatý vás chce použít. Dejte se mu k dispozici. Apoštolové si taky mohli svůj dar nechat pro sebe a být potichu. Ale oni se dali použít a mluvili jazyky, které jim Duch svatý daroval. Dejme se použít a buďme svědectvím pro druhé. Oni potom budu mít zájem o Boží slovo.

V americkém křesťanské časopise jsem četl jednu historku. Jedna žena stála se svým autem jako druhá na světelné křižovatce. Když naskočila zelená chystala se rozjet. Ale řidič před ní pořád nic. A tak krátce zatroubila. Řidič stále nic. Zatroubila dlouze a mávala rukama. Nic. Začala zuřivě gestikulovat a troubit, poskakovala na tom sedadle a hrubě nadávala. A právě když se rozsvítilo oranžové světlo, řidič se pomalu rozjel a už na červenou projel křižovatku. Žena byla vzteky bez sebe. Tu ji najednou někdo osloví přes otevřené okno. Ona se otočí a hledí do hlavně policejní pistole. Byly ji nasazeny pouta a byla usazena v policejním autě. Po dvaceti minutách ověřování se policista omluvil a propustil ji. Zeptala se, proč byla zadržena. Vysvětlil, že když viděl zuřící osobu v autě, na kterém byla nalepena rybička a nálepky „Stop interrupcím“ a „Miluji Ježíše,“ byl si naprosto jistý, že to auto je kradené. Takto si nás Duch svatý nemůže použít k tomu, aby u druhých vzbudil zájem o Boží slovo.

Duch svatý si ale používá i jiné situace než nás samotné. Je smutné, že často musí mluvit těmi nejsilnějšími prostředky, protože jinak ho lidé poslouchat nechtějí. A tak se často stává, že dopustí i velmi nepříjemné až tragické věci, aby naši pozornost směřoval k Božímu slovu a k těm, kdo jej zvěstují.

 

2.dar Ducha svatého: Dává schopnosti k evangelizaci 

                Druhým darem Ducha svatého je to, že dává schopnosti k evangelizaci. Podívejme se na náš text. Petr, rybář z Galileje se postaví a káže obrovským zástupům nejrůznějších lidí. Duch svatý mu dal sílu i schopnosti k tomu, aby evangelizoval. Ježíš už předpověděl tento dar Ducha svatého, když řekl: „Vždyť Duch svatý vás v té hodině naučí, co je třeba říci.“ (Lukáš 12:12)

                Vidíme, že Duch svatý nejen uspořádal Petrova slova. On mu poukázal na slova z Písma. Ukázal mu, že v Písmu je proroctví mluvící právě o tomto okamžiku. Ukázal mu, že v Písmu je proroctví právě o letnicích. A Petr autoritativně toto Písmo aplikuje a ukazuje posluchačům pravdy z Božího slova.

                Duch svatý nám dává schopnosti k evangelizaci. Tyto schopnosti se projevují v prvé řadě tím, že dokážeme zvěstovat Boží slovo. Ať už ho citujeme doslovně nebo přeříkáváme svými vlastními slovy. V Božím slově je obrovská moc a Duch svatý mocně působí právě přes slova Bible, o která se s druhými sdílíme.

Bratři a sestry, Ježíš nedal schopnost evangelizovat pouze učedníkům. On ji nabízí tobě a mně. My jsme povolání k tomu, abychom evangelizovali, zvěstovali Boží slovo. Evangelizace není úkolem jen pro pastora. Evangelizace je úkolem každého z vás v místě, kde vás Pán Bůh postavil.

Občas slyším, že někdo říká, že svědčí životem. To je výborné, ale svědčit životem nestačí. Slova musí následovat. Bez slov nikdo nepřijde k poznání spásy, která je v Ježíši Kristu. Bratři a sestry, my musíme zvěstovat Ježíše i slovy.

                Často se vymlouváme, že to neumíme. Ano, naším úkolem je připravit se co nejlépe, ale zároveň nemáme čekat, až budeme dost zkušení. Máme začít evangelizovat teď. Ani učedníci nebyli dostatečně zkušení, ale Duch svatý je vedl, dával jim ta správná slova a posiloval je.

                Odhaduje se, že asi 95% křesťanů nikdy nikoho nevedlo ke Kristu. To znamená, že pouze 5% vedlo někoho k přijetí Krista. A přestože někteří mohou být evangelisty a nikoho ke Kristu nepřivést, stejně si myslím, že počet těch, kdo aktivně evangelizují bude jen o málo větší než těch 5%.

                Bůh vám už dal schopnosti. Tou základní schopností, tím základním předpokladem je vaše víra. Skrze tuto víru chce Duch svatý pracovat. Nesmíme se však nechat ovládat strachem. Strach brání Duchu svatému, aby v nás působil.

                Pamatuji si na to, jak mi jednou Pán Bůh připravil výbornou příležitost. Je už to osm let a dodnes na to pamatuji. Potkal jsem se s naprosto cizím člověkem, který byl v koncích a nenašel jsem odvahu mu vydat svědectví. Tomu muži v té době zemřel syn na slepé střevo, v Jugoslávii mu zabili nastávajícího zetě a kampelička, kde dal všechny své peníze krachla. Já jsem nenašel odvahu. Myslel jsem, že na to nejsem dost připravený. A přitom jsem zcela jasně věděl, že Duch svatý chce, abych promluvil.

                Nedělte tuto chybu, najděte odvahu a věřte, že vám Duch svatý dá ta pravá slova k zvěstování.

 

                Jaký byl výsledek působení Ducha svatého o letnicích? Ve verši 37 je psáno: „Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: ‘Co máme dělat, bratří?‘“ Duch svatý je mocný. Dokázal si použít hrstku rybářů k tomu, aby přitáhl lidi k sobě, aby jim dal věčný život. A stejně tak, jak si dokázal použít rybáře, tak si dokáže použít i svářeče, zámečníky, důchodce či zdravotní sestry. Boží slovo říká, že Duch svatý přebývá v každém věřícím člověku. Buďme Mu poslušní, dejme se Jím vést, nemlčme o své víře a uvidíme zázraky.