Jdi na obsah Jdi na menu
 


V blízkosti dobrého pastýře

 

a.gifUrčitě všichni známe ten obraz Hospodina jako pastýře z Žalmu 23. Možná si někteří vzpomenou taky na Ježíše, který o sobě říká, že je dobrým pastýřem. Ale ten obraz Boha jako pastýře je protkán téměř celou Biblí. Není to jen ilustrace pro děti. Kdo jste tady byli na velký pátek, tak si možná vybavíte, že text, nad kterým jsme uvažovali, končil těmito slovy: „On 'na svém těle vzal naše hříchy' na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 'Jeho rány vás uzdravily.' Vždyť jste 'bloudili jako ovce', ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.“ (1. Petr 2:24-25) I v tom velkopátečním textu jsme měli obraz bloudících ovcí a pastýře, který používá apoštol Petr. Ježíš, který za nás zemřel, ale zároveň vstal z mrtvých, je dobrým pastýřem, je milosrdným pastýřem, je mocným pastýřem. On je ten, který nás chce vést životem, abychom prožili naše životy dobře. Asi se najdou takoví, kteří si řeknou, že žádného pastýře nepotřebují, že to zvládnou sami. Co víc, mně i mnohým z vás hrozí, že přestože moc dobře víme, jak dobrého pastýře máme, tak jsme často tvrdohlaví a jdeme si svoji vlastní cestou a ignorujeme Jeho vedení. Toto všechno nás okrádá o pravé štěstí neboli požehnání.

Audio záznam naleznete zde.

Proč lidé ignorují pastýře? Protože si neuvědomují, kdo ten pastýř je a co nám nabízí. Text pro dnešní kázání je ze samotného závěru listu Židům a odhaluje nám něco o Bohu, který je dobrý pastýř. Přečteme si tedy přání, které autor posílá židovským křesťanům.

 

A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen. (Židům 13:20-21)

 

                Podívejme se tedy společně na čtyři pravdy o Bohu, o dobrém pastýři. Čtyři pravdy o těch, kteří jsou v blízkosti dobrého pastýře.

 

1. pravda: On je zdroj síly

                V tom našem textu čteme: „nechť vás posílí ve všem dobrém“. Bůh, ten, který je náš dobrý pastýř, je schopen nás posílit. Milí bratři a sestry, Bůh nás chce posílit. Potřebujeme více síly? Kdo z vás se modlí: Pane Bože, už mi nedávej více síly, nevěděl bych co s ní. To asi nikdo. Ale přesto jsou lidé, kteří mají pocit, že všechno zvládají, že jsou v pohodě, kteří si říkají, že další sílu nepotřebují. Oni se o sílu nemodlí. Ale víte, kdo nepotřebuje sílu? Ten, kdo nevidí druhého člověka, ten kdo nevidí, že mu Bůh svěřil úkol, ten kdo žije jen pro sebe, vidí jen sám sebe. Takový člověk může mít pocit, že nepotřebuje více síly. Ale pokud vám záleží na lidech kolem vás, pokud vám záleží na členech vaší rodiny, pokud vám záleží na vašich sousedech a spolupracovnících, pokud vám záleží na církvi, pokud vám záleží na společnosti, ve které žijete, pokud nejste lhostejní, tak vždy budete mít pocit, že vám chybí síly. Budete mít pocit, že jste slabí, že to nezvládáte a někdy i to, že už to déle nevydržíte, že jste prostě na dně.

                Věřím, že mnozí z vás máte často pocit, že už nemáte sílu. Je toho hodně, jsme vyčerpání. Já mám taky někdy už pocit, že už nezvládnu další setkání, další rozhovor, další návštěvu. A náš Bůh čeká, až Mu to vyznáme. Čeká, až Mu vyznáme, že o svých silách nejsme schopni žít dobře a zvládnout to, co je nám uloženo. On čeká, až poprosíme o Jeho sílu. On je totiž zdroj síly a chce vám ji dát.

                Dochází vám síla v práci? Máte pocit, že už nezvládnete řešit rodinné problémy? Myslíte si, že tu službu ve sboru, do které jste vstoupil, už déle nezvládnete? Pamatujte, Hospodin je dobrý pastýř a „On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ (Izajáš 40:29-31) Skládejte svoji naději v dobrém pastýři. Vyznejte Mu svoji slabost a neschopnost a proste o novou sílu. Přicházejte tedy do Jeho blízkosti. Tam vám On nabízí novou sílu. On vás chce posílit ke všemu dobrému.

 

2. pravda: On připravil cestu

                To druhé, co z toho našeho textu vidíme, je to, že dobrý pastýř pro vás připravil cestu, kterou máte jít. Čteme, že nás posílí ve všem dobré, abychom „plnili jeho vůli.“ Ono to je úžasně osvobozující. My se nemusíme trápit hledáním naší životní cesty. My můžeme jít cestou, kterou On pro nás připravil a to navíc s jistotou, že to je ta absolutně nejlepší cesta. Jako dobrý pastýř, On ví, kudy máme jít. On ví, co je nejlepší. A jako dobrý pastýř On jde před námi a volá nás, abychom Ho následovali. To nejzásadnější je to, že On připravil cestu, která vede k naší záchraně. On nám dal život. Ježíš ještě před naším narozením přišel na tento svět, aby „dal svůj život za ovce“, tedy za nás. Ale Bůh jej vyvedl z mrtvých a On žije. Tím nám připravil a zajistil cíl naší cesty – věčnost s ním! Ale On nám připravil i každý detail na této cestě.

                Možná by teď někteří, kteří ještě moc dobře neznají Ježíše jako svého pastýře, řekli, že to je moc hezká teorie, ale v praxi to moc nefunguje. Možná nevidíte žádnou cestu, když musíte dělat náročná rozhodnutí. Dokonce snad někdy máte pocit, že ani žádná dobrá cesta neexistuje. Ale Bůh nás ujišťuje, že tady vždy je dobrá cesta. Jak tedy jít tou dobrou cestou? Jak poznat, co je Jeho vůle?

                Autor listu Židům to říká v předchozí kapitole: „Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše.“ (Židům 12:1) My jsme v Boží vůli tehdy, když skrze Pána Ježíše Krista usilujeme o život ve svatosti. I Pavel to říká jasně: „Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení.“ (1.Tim. 4:3) Jak to funguje? Když žijeme v blízkosti dobrého pastýře, když usilujeme o čisté srdce, když usilujeme žít v poslušnosti Pánu Bohu, tak jsme naplňování Duchem svatým a On má v našem životě více prostoru, aby nás vedl. A i když máme někdy nejistotu, kterou cestou se dát, tak můžeme být naprosto v klidu, že pokud se nevydáme cestou hříchu a vzpoury proti Bohu, tak On s námi bude na jakékoli cestě a my bude v Jeho vůli. A to přináší člověku obrovský pokoj. To nás zbavuje strachu ze špatných rozhodnutí a chyb. Dobrý pastýř nás totiž neopustí.

                Máte před sebou velké rozhodnutí? Nevíte, kudy dál? Odpovědí je Kristovo pozvání: „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Mat. 6:33) Hledejte blízkost dobrého pastýře, a budete v Jeho vůli.

 

3. pravda: On v nás působí

                To, že je Bůh našim zdrojem síly, to ještě dokážeme pochopit. Asi také dokážeme pochopit, že On sám nám připravuje cestu. Ale co znamená, že On v nás působí dobro. Vždyť já sám se přece musím snažit o dobro. Jak se v tom vyznat? V tom textu čteme: „On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista.“ Sam Bůh skrze Pána Ježíše v nás působí to, co se Jemu líbí.

                Tady nás Boží slovo ujišťuje o něčem důležitém. Bez Boha a Jeho přítomnosti bychom nemohli dělat plně to, co se Jemu líbí. Ale teď pozor. Určitě i nevěřící dělají to, co se Bohu líbí. Když se matka stará o dítě, tak se to Bohu líbí, ať je matka věřící nebo ne. Když někdo pomůže ke vzdělání sirotkovi v Africe, tak se to Bohu líbí, ať je člověk věřící nebo ne. Ale my křesťané vyznáváme, že veškeré dobro ve světě je pouze důsledek Božího milostivého působení.

                A v čem je to pro nás dobrá zpráva? Je dobrá v tom, že pokud je Bůh naším pastýřem a my Ho následujeme, tak On v nás působí dobré skutky a my si to ani neuvědomujeme. Ježíš říká, že v soudný den takovým lidem řekne: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.“ (Mat. 25:34-36) A víte jaká je jejich odpověď? Jejich odpověď je: „Pane, kdy? Kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého… a pomohli ti.“ My o tom ani nevíme? Když člověk následuje dobrého pastýře, tak Bůh skrze něj působí dobro a člověk si to ani neuvědomuje, nepřisuzuje si zásluhy, ale všechnu slávu přičítá Kristu. A takový život je úžasně osvobozující, protože nás chrání od naší lidské pýchy, hrdosti, nafoukanosti. Chrání nás před srovnáváním a hodnocením. Prostě jsme blízko pastýře a On dělá své dílo.

 

4. pravda: On je hoden slávy

Tato pravda navazuje na to předchozí, už jsme to zmínili. Když jsme blízko pastýři, tak nebudeme usilovat o svoji slávu, o svoji pověst, o svoje dobré jméno, ale půjde nám o to, aby On byl oslaven, a On opravdu oslaven bude. To je to poslední z našeho textu. Čteme: „Jemu buď sláva na věky věků!“ Když jste blízko pastýři, Bůh Otec bude oslaven, Ježíš Kristus bude oslaven, Duch svatý bude oslaven. A ty budeš spokojen.

Ano, když jsi blízko pastýře, tak přestaneš být tím, kdo si neustále stěžuje a kdo se stále ptá, Bože proč děláš to či ono. Když jsi blízko pastýře, tak si nebudeš stěžovat a nebudeš naříkat, že život není dost dobrý. Své štěstí najdeš v Jeho blízkosti a bude ti dobře a budeš zažívat, že Bůh je Bohem pokoje. Proto i lidé, kteří prožívají velice těžký život, jsou schopni žít v radosti a pokoji a vzdávat Bohu dík a slávy. Jsou totiž blízko pastýři.  

Milí přátelé, chcete to zažívat? Jděte ještě blíž k pastýři. Jděte dál ve vašem modlitebním zápase, jděte dál v naslouchání Božímu slovu, jděte dál v účasti ve společenství křesťanů a přiblížíte se Bohu. A potom budete vyznávat to, co vyznával žalmista: „Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech.“ (Žalm 73:28)

Přeji vám, aby mnozí z vašich úst slyšeli, že v přítomnosti dobrého pastýře vám je dobře.

Audio záznam naleznete zde.