Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit

19. 5. 2008

Milí konfirmandé, vážení rodiče, přátelé! Dnes se chci ve svém kázání zamyslet nad rozhodováním. Ve svém životě děláme spoustu rozhodnutí. Některé jsou významné více, některé méně. Ale dnes chci mluvit o významných rozhodnutích. A dovolte, že použiji citát zpěváka, kterého asi vy konfirmandé znát nebudete, ale vaši rodiče možná ano. Jde o citát z písně Boba Dylana: „You Gotta Serve Somebody“, což znamená „Musíš někomu sloužit.“ Zde je kousek textu písně v češtině:

Můžeš být velvyslancem v Anglii nebo Francii;

Můžeš být hráč nebo milovat tanec;

Můžeš být mistr světa v těžké váze;

Můžeš být osobnost se šňůrou perel;

Ale budeš muset někomu sloužit.

Ano, opravdu někomu budeš muset sloužit.

Popravdě, může to být ďábel nebo to může být Hospodin,

Ale někomu budeš muset sloužit.

Ta píseň hovoří o tom, že nejde život prožít neutrálně. Ve svém životě buď sloužíme ďáblu nebo Hospodinu a nic mezi tím neexistuje. Každý z nás někomu slouží! Když se vás, konfirmandé, zeptám, komu chcete sloužit, zda ďáblu nebo Bohu, tak věřím, že ta odpověď je jasná. Ale nejde jen o to, co jednou v životě odpovíme, ale zda je to realitou v našem životě. Přečtěme si dnešní text, který nás staví před téměř totožnou výzvu, jako píseň Boba Dylana.

Jozue shromáždil všechny izraelské kmeny do Šekemu. Svolal izraelské starší, představitele, soudce a správce, a postavili se před Bohem. Jozue řekl všemu lidu: "Toto praví Hospodin, Bůh Izrael ... Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu. Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu." (Jozue 24:1-2,14-15)

Tato slova byla pronesena v době, kdy Jozue s Izraelci obsadili zaslíbenou zemi. Jozue je na sklonku života. Zažil tu strastiplnou cestu z Egypta, těch 40 let na poušti, zažil náročné dobývání nového území. A ve svém závěrečném slovu lidi varuje, že kolem nich bude vždy pokušení, aby sloužili někomu jinému než Bohu – jiným pohanským bůžkům, tedy ďáblu. Milí konfirmandé, vy také máte za sebou kus cesty, a jste v situaci, kdy se do vašeho života bude tlačit pokušení, abyste sloužili někomu jinému než Bohu. A vy se musíte rozhodnout. Dovolte, že vám, ale i nám všem dám dvě rady z Božího slova.

1.rada: Uvědomte si, co znamená sloužit Bohu!

                Jozue říká: „Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit.“ To slovo sloužit je nesmírně důležité. On neříká, vyberte si, v koho chcete věřit. On neříká, vyberte si, do jakého kostela chcete chodit. On neříká, vyberte si, k jakému vyznání se přihlásíte. On říká, vyberte si, komu chcete sloužit. A tak si tedy musíme uvědomit, co to znamená sloužit živému Bohu, Ježíši Kristu. Sloužit Bohu znamená milovat Ho z celého srdce. Sloužit Bohu znamená svěřit Mu svoji existenci. Sloužit Bohu znamená podřídit svůj život Bohu. Sloužit Bohu znamená usilovat o to, aby mé já bylo potlačováno. Sloužit Bohu znamená žít životem pokání a závislosti na Bohu. To je služba Bohu.

                Milí konfirmandé, vy tady budete za chvíli slibovat Bohu věrnost. Sloužit Bohu neznamená Bohu jen něco slíbit, ale žít to, co jsme slíbili. Dovolte, že Vám připomenu, co budete slibovat. Zároveň připomínám všem z nás, kdo už jste byli u konfirmace, co jsme slibovali my. Za okamžik se zeptám konfirmandů, zda slibují věrnost Bohu Otci i Synu i Duchu svatému. Zeptám se rovněž, zda chtějí rozněcovat víru, lásku a naději modlitbou, studiem Písma svatého a pravidelnou účastí v životě Kristovy církve.

                Milí konfirmandé, chcete takto sloužit Bohu? Vážení rodiče konfirmandů a my všichni kdo jsme tady, sloužíme takto Bohu?

                Co znamená sloužit Bohu v praxi? Dovolte jeden příklad. Možná si dnes někteří z vás říkají: „Jak to, že máme tak málo konfirmandů?“ Nebo jiní možná mají kritické připomínky k našemu dorostu, mládeži. Dovolte jednu otázku. A modlíte se, aby konfirmandů přibývalo? Modlíte se za silnou a Bohu vydanou mládež? Člověk, který slouží Hospodinu  se o konfirmandy a mládež v prvé řadě modlí. Zároveň usiluje, aby jeho děti a vnuci měli živou víru. Snaží se povzbudit i děti a mládež ze svého okolí, modlit se za ně, pozvat na setkání. To je příklad toho, co znamená sloužit Bohu. Sloužit Bohu znamená například i to, že zápasíme o naději věčného života pro lidi kolem nás.

                V tom svém slibu budou konfirmandé slibovat, že budou svou víru posilovat modlitbou, studiem Božího slova a účasti ve společenství křesťanů. Musím Vám říci, že na počátku konfirmační přípravy mi bylo velmi smutno. Ptal jsem se totiž na tyto zmiňované oblasti života křesťana. Když jsem se zeptal na modlitbu, tak mi někteří konfirmandé řekli, že nikdy neviděli ani neslyšeli své rodiče se modlit. Když jsem se zeptal na místo Bible v rodině, tak mi většina konfirmandům řekla, že se Bible u nich čte jen o Vánocích. A na účast ve společenství věřících jsem se ani nemusel ptát. Víte, to mne hrozně bolelo a bolí. To jsou totiž znaky toho, že mnozí z vás nevytrvali ve službě Bohu. To jsou znaky toho, že už soužíte někomu jinému. A pokud nesloužíte Bohu, komu asi sloužíte? Já vím, že to myšlenka je hrůzostrašná, ale toto je realita vašeho života, na kterou dnes ukazuje Boží slovo.

Sloužit ďáblu neznamená být kriminálníkem. Můžete mít krásnou rodinu, dobré zaměstnání, být aktivní obránce utiskovaných a slabých, můžete být štědrý ve svých darech na charitu a přesto můžete sloužit ďáblu a to prostě proto, že Ježíš Kristus není vaším Pánem a vy mu nesloužíte. Pokud nesloužíte Kristu, sloužíte ďáblu.

Pokud se teď někteří z vás cítí poněkud nepříjemně, pokud jste na mne dokonce nahněvaní, tak to chápu. Tak trochu jsem to předpokládal. Víte, já bych tady mohl říci pár všeobecných frází o tom, že Bůh je láska, že je fajn, že naše dorůstající děti dnes přišly do kostela. Možná byste dnes z kostela odcházeli s pocitem, že to bylo celé hezké. Jenže já jsem se modlil, aby se stalo ještě něco víc. Já jsem se modlil o to, aby tady dnes Bůh proměňoval lidská srdce. Modlil jsem se, aby se tady dnes lidé zastavili, uvědomili si, že neslouží Bohu. Modlil jsem se, aby nejen konfirmandé, ale i někteří rodiče a další návštěvníci nebo posluchači dnešních bohoslužeb poslechli Boží slovo, které nás dnes volá: Rozhodněte se sloužit Bohu!

2.rada: Rozhodněte se sloužit Bohu! Dnes!

Milí přátelé, mým cílem není, abyste se cítili vinně. Neříkám to vše proto, abyste si řekli, tomu faráři už raději nikdy nepřijdu na oči. Říkám to přesně z opačného důvodu. Říkám to proto, abyste mohli pocítit úlevu odpuštění. Božím cílem není nás ubít, ale zachránit nás pro věčnost a dát nám Jeho pokoj už i v tomto životě. Říkám to proto, protože nesloužit Bohu znamená sloužit ďáblu a sloužit ďáblu znamená nepokoj na tomto světě a hrůzné utrpení na věčnosti.

Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit! Vyvolit si Hospodina znamená žít s Bohem a radovat se v Něm navěky (Zjevení 21:3). Vyvolit si Hospodina znamená, že On setře každou slzu z našich očí. Vyvolit si Hospodina znamená konec smrti, pláče a bolesti (Zjevení 21.4)

Na druhé straně všechno ostatní vede ke zničení, peklu, ohni, bolesti, agonii a nekončící smrti. (Zjevení 21:8) Všechno ostatní vede k věčné temnotě, pláči a skřípění zubů (Matouš 25:30).

A proto se teď obracím nejen na konfirmandy, ale na každého, kdo je tady a kdo neslouží Bohu. Tak jak volá Písmo i já vás vyzývám: “Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit.“ A moji touhou je, abyste teď řekli ve svém srdci: „Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“ Toužím po tom, abyste dnes Bohu řekli, že jste toho hodně zkazili, ale že mu chcete sloužit. A když takto poprosíte Boha o odpuštění a začnete znova, zažijete obrovský zázrak zvaný „Pokoj Boží.“ Já jsem ho zažil, když jsem vyznal svůj hřích a začal život s Ježíšem Kristem.

                Možná si teď říkáte, že to je můj pohled na věc a že vy máte svůj názor. Dovolte, že se zeptám. Jak víte, že ten váš životní názor je dobrý? Náš názor je výplodem našeho já, naši zkušenosti a ta je deformovaná hříchem stejně jako naše chování. Je jen jeden, kdo je neomylný: Bůh a Jeho slovo. A to, co jsem tady řekl nebyl můj názor, ale poselství Bible, které je neomylné.

Překonejte svou hrdost. Překonejte svou samospravedlnost. Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit! Bůh vás nenutí, pouze nabízí něco dokonalého. Pamatujte, že jsou jen dvě možnosti. Buď budete sloužit ďáblu nebo Hospodinu. Ale někomu musíte sloužit.

                Rozhodněte se sloužit Bohu. Je to to nejlepší a nejdůležitější životní rozhodnutí. On za váš hřích zaplatil plnou cenu, když zemřel na dřevě kříže, aby každému z nás mohlo být odpuštěno úplně všechno, i ty nejskrytější hříchy. On zemřel, abychom měli věčný život. Stojíme o to? Jak bychom mohli nestát! Vyvolme si Hospodina!

Vyvolte si dnes, komu budete sloužit! Dovolte, že zakončím citátem filozofa Williama Jamese, který řekl: „Když musíte učinit rozhodnutí a neučiníte je, je to samo o sobě vaše rozhodnutí.“ Vyvolte si dnes, komu budete sloužit!

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Diblove plemeno

(Lolita, 7. 8. 2011 22:26)

Vedome kto sluzi diablovi su chazarski zidia roztruseni po celom svete najme v europe a amerike, ktori si hovoria ortodoxni zidia.

Křesťanskému disidentovi

(Michal, 31. 8. 2008 21:04)

Obvykle to nedělám, ale když někdo otevřeně popírá zásadní biblické pravdy, tak si myslím, že mohu podle ovoce soudit, kde člověk je ve svém vztahu s Bohem. A proto jsem napsal, co jsem napsal a tvé další rasistické a nacionalistické poznámky budu mazat.

Michale

(Křestanský Disident, 28. 7. 2008 17:48)

Ahoj Bratře v Kristu.Prosínm te proč si zpochybnil mou víru a mé spasení to už nedělej jsem na to dost háklivej.Bibli mám modlím se věřím nic neobviklého právě se mi na tom všem líbí že to co hlásám je absolutně slušitelné s Ježíšem Kdyt on nám založil křestanský antisemitizmus toho si važme.Právě všechen antisemitizmus pochází od nás křestanu PRÁVĚ TO ZKUS POCHOPIT KDO JE NA JAKÝ STRANĚ JÁ CHCI VĚDOMĚ DÁL PLIVAT NA IZRAEL MY KŘESTANÉ SE POSTARÁME ABY ŘÍŠE ZLA ISRAEL BYL SMAAZZÁN Z¨POVRUCHU ZEMSKÉHO LÍBÍ SE MI Tady to rozhodnutí navždy .Muj Bůh je přítel nacionalizmu a nepřítel israele Procituj srdcem a pochop procitni jako nové stvoření v Ježíšíi Kristu napiš klidně co cítíš k tomu co ti řikám magicky si te zhmotnim umim to a budu ti promlouvat do tvé nespasené duše.

Reakce na předchozí příspěvek

(Michal, 7. 7. 2008 12:41)

Zásadním způsobem nesouhlasím s předchozím příspěvkem. Takovéto názory jsou naprosto neslučitelné s biblickým křesťanstvím a je mi proto moc líto, že si autor myslí, že slouží Ježíši Kristu, Božímu Synu. Dle toho, co napsal dále, jeho víru v Ježíše Krista, kterého nám představuje Bible, silně zpochybňuji. Autorovi samotnému doporučuji otevřít Bibli a je mou modlitbou, aby mu Bůh byl milostiv a aby pochopil, jaký je Ježíš Kristus.

Bratři a Sestry

(Křestanský Dizident, 7. 7. 2008 11:35)

Komu sloužit já mám jasno Ježíši Kristu Božímu Synu.Ovšem nejsem protestant ale římský katolík ale to není podstatné.Článek docela dobrý až na určité simpatie k židům.Kdyt židé jsou nepřátelé českého národa a nemají tu co pohledávat.Kdo je na jaké straně.Jsem na straně nacionalizmu ten je třeba v české zemi.My jsme češi a toho by jsme si bměli vážit KREV A RASA NÁS SPOJUJE A JAZYK TAKÉ BRANME BÍLOU EVROPU NEDOPUSTME ŽIDŮM ABY NÁM VLÁDLI BUDME VĚRNÍ JEŽÍŠI KŘESTANSTVÍ JE PROTIPOL JUDAJIZMU AT ŽIJE SRBSKO A RUSKO SMRT USA A ISRAELI!!!!!!MILUJME BÍLÝ RASIZMUS PĚSTUJME KŘESTANSKÝ ANTISEMITIZMUS A HLAVNĚ PODPORUJME PRAVÝ ČESKÝ NACIONALIZMUS VAŽME SI SYMBOLŮ STÁTNÍCH ČESKÉ VLAJKY ATD MY 10.11 2007 JSME V PRAZE VYŠLI DO ULIC DĚLAT DOBRO BOJOVAT ZA NÁROD ČESKÝ ZA SPASENÍ POHANŮ UKAŽME BRATŘI A SESTRY KDO JE NA JAKÝ STRANĚ SMRT ISRAELI! SMRT ISRAELI! SMRT ISRAELI! SMRT NAVŽDY PROTKLETÉMU ISRAELI!